India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Máy tháo v? xe ???c s??* d?ng nh? th? n?*o

Máy tháo v? xe l?* m?t thi?t b? quan tr?ng không th? thi?u trong các garage hay ti?m s??*a ch?a, .....
  #1  
01-12-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
Máy tháo v? xe ???c s??* d?ng nh? th? n?*o


Máy tháo v? xe l?* m?t thi?t b? quan tr?ng không th? thi?u trong các garage hay ti?m s??*a ch?a, d?ch v? b?o trì xe máy. V?i nh?p s?ng ?n ??nh hi?n ??i, ng?*y c?*ng nhi?u ph??ng ti?n ?i l?i hay chuyên ch? nh? xe máy, ô tô, xe du l?ch, xe t?i,….v?i ki?u dáng, m?u mã sang tr?ng, ??t ti?n. Vì th?, nhu c?u c?a ng??i s??* d?ng luôn ?òi h?i nh?ng d?ch v? s??*a ch?a ph?i trang b? nh?ng thi?t b? t?t.

S?n ph?m giúp các thao tác tháo/ l?p v? xe c?a ng??i th? s??*a ch?a tr? nên chuyên nghi?p h?n. An to?*n tuy?t ??i v?* gi?m thi?u t?i ?a s?c ng??i. Không nh?ng th?, máy ra v?*o l?p có ?? b?n r?t cao. Kh? n?ng l?*m vi?c trong môi tr??ng kh?c nghi?t. Ch?ng tr?y x??c hay h?ng mép l?p xe c?a b?n.

Hi?n nay trên th? tr??ng Vi?t Nam có r?t nhi?u th??ng hi?u máy ra v?*o l?p. T? máy s?n xu?t trong n??c ??n các th??ng hi?u máy nh??*p kh?u n?i ti?ng. Th? tr??ng tiêu th? l?n, s?n ph?m ?a d?ng d?n ??n s? c?nh tranh kh?c li?t v? hình dáng, ch?c n?ng v?* c? giá ti?n c?a các lo?i máy l?*m l?p c?ng khác nhau.

Thông th??ng máy l?*m l?p ???c chia th?*nh ba lo?i liên quan tr?c ti?p ??n ??i t??ng s??* d?ng l?*:
+ Máy tháo v? tay ga
+ Máy tháo v? ô tô, xe du l?ch
+ Máy tháo v? d?*nh cho xe t?i.

1. Nguyên lý ho?t ??ng

Máy tháo v? xe ho?t ??ng d?a trên h? th?ng ?i?n v?* h?i kh?* nén. Quy trình ra v?*o l?p di?n ra t? ??ng ng??i v??*n h?*nh máy ch? c?n m?t s? thao tác ??n gi?n nh?: nh?n b?*n ??p, bôi x?* phòng, ?i?u ch?nh c?n tr?, l? via… v?* m?t s? thao tác nâng ch?nh l?p.

Máy tháo v? xe ???c s??* d?ng nh? th? n?*o?

Tùy v?*o t?ng quy mô c?ng nh? d?ch v? s??*a ch?a- b?o d??ng xe m?* ng??i ta l?a ch?n máy ra v?*o l?p cho phù h?p.


Các lo?i máy tháo v? xe
2. Các b? ph??*n c?a máy ra v?*o l?p

B? ph??*n tách mép l?p
Sau khi tháo h?t h?i c?a bánh xe s? ???c ??t lên mâm xoay, ti?p theo b?n s? ?i?u ch?nh b? ph??*n tách mép l?p ti?p ti?p xúc v?i mép l?p v?* sao cho cách mép trong c?a v?*nh bánh s?, b? ph??*n tách mép n?p n?*y ???c thi?t k? ? bên ph?i c?a máy. N?u b?n ??t b? ph??*n n?*y không ?úng khi th?c hi?n tách mép l?p s? l?*m méo v?*nh xe. Sau ?ó ?i?u khi?n công vi?c tháo b?ng b?*n ??p ? ph?*a d??i máy
Mâm xoay
Sau khi b? ph??*n tách l?p ?ã ???c ??t v?*o ?úng v? tr? ?? tháo l?p ra kh?i h?n v?*nh xe, b?n s? ph?i ?? l?p v?*o m?t trên mâm xoay theo chi?u ngang r?i b?n l?y b?n k?p th?y l?c s? dùng ?? k?p l?p t? bên trong l? via ho?c bên ngo?*i c?a l?p xe. Sau ?ó b?*n ??p s? ???c k?*ch ho?t ?? th?c hi?n cho mâm xoay ho?t ??ng v?* xoay theo chi?u kim ??ng h? cùng v?i vi?c gi? ch?t c?a v?u k?p s? th?c hi?n quá trình tách l?p ra kh?i v?*nh tr? nên d? d?*ng.

Máy tháo v? NK218E
M? v?t
Sau khi l?p ???c k?p ch?t b?i v?u k?p thì s? dùng m? v?t ??t v?*o ph?*a trên bên ph?i c?a v?*nh bánh xe, ?ây ???c coi công c? ch?*nh ?? tánh l?p nhanh v?* không b? rách l?p v?* x??c v?*nh xe v?i hình dáng cong cong nh? m? v?t.
B?*n ??p
B?*n ??p n?m ? d??i máy, chúng dùng ?? k?*ch ho?t ??n mâm xoay quay nh?ng n?u b?n không s??* d?ng ?úng cách s? d?n ??n quá trình tháo l?p có v?n ??.
?ng kh?*
?ng kh?* dùng ?? d?n kh?* ??n van xe cung c?p h?i giúp cho l?p ???c c?ng h?i sau khi l?p xe ?ã ???c vá v?* l?p l?i v?*o bánh nh? ban ??u. Vi?c b?m h?i cho ph?i l?p s? ???c máy ?o áp su?t h?i sao cho v?a ?? h?i không quá c?ng ho?c có quá non.
3. Có nh?ng lo?i máy tháo v? xe n?*o?

Máy ra v?*o v? NK:

?ây l?* h?*ng chuyên s?n xu?t ?? xu?t kh?u sang châu Âu, m?* ch? y?u l?* nh?ng ??n ??t h?*ng t? các hãng l?n ? Châu Âu

NK l?* th? h? ???c c?i ti?n v?* nâng c?p c?a Bright, theo tiêu chu?n xu?t kh?u ?i châu Âu nên ch?t l??ng có ph?n n?i tr?i h?n v?* b?o h?*nh lên t?i 2 n?m (??i v?i 1 s? model)
Tu?i th? trung bình c?a máy tháo v? NK t? 7–10 n?m.


Máy tháo v? NK520E
M?t s? model tiêu bi?u:
– NK318E
– NK218E
– NK24M
– NK520E
– NK324
–…..

Máy l?*m v? HPA – ITALY
Th??ng hi?u HPA ??n t? Ý, quê h??ng c?a nh?ng chi?c máy ra v?*o v? xe ??u tiên trên th? gi?i. Máy l?*m l?p hay còn ???c g?i l?* máy ra v?*o l?p ô tô c?a dòng thi?t b? n?*y có ch?t thép khác bi?t c?a Châu Âu, mô t? êm v?* b?n b? (m?c dù thông s? mô t? bao gi? c?ng th?p h?n máy Trung Qu?c).

HPA (tên vi?t t?t c?a tên c?a ng??i sáng l??*p) th?*nh l??*p n?m 1928, l?* ??n v? ?i ??u trong ng?*nh công nghi?p ch?n ?oán l?i xe ? lúc th?i ?i?m lúc ?ó. S?n ph?m c?a t??*p ?o?*n n?*y khá ?a d?ng nh?: máy tháo v?, máy cân b?ng góc ??t bánh xe, máy cân mâm, c?u nâng, máy test l?i ô tô…


Máy tháo v? HPA M41
M?t s? model tiêu bi?u:
– M41
– M42
– F240
– F260…

Máy ra v?*o v? xe Bright

Máy tháo v? Bright l?* 1 trong nh?ng th??ng hi?u ???c khách h?*ng yêu th?*ch hi?n nay, ???c s??* d?ng r?ng rãi trong các khu d?ch v? s??*a ch?a c?a Honda, Yamaha. Máy tháo v? BRIGHT ???c s?n xu?t theo công ngh? Nh??*t B?n t?i China. Máy ra v?*o l?p xe ga luôn ??m b?o ???c ch?t l??ng v?* nhu c?u c?a khách h?*ng.


Máy tháo v? Bright LC887S-390
M?t s? model tiêu bi?u:
– LC810E
– LC887S-390
– LC885A
– LC590
–…..

M?t s? máy ra v?*o v? t? ch?, : Nh?ng máy ra v?*o l?p t? ch? th??ng không có ngu?n g?c xu?t s? rõ r?*ng v? Vi?t Nam, dán thay tên b?ng m?t th??ng hi?u n?*o ?ó. Vì v??*y, ch?t l??ng, hi?u qu? th??ng không ??m b?o, l?*m m?t khách h?*ng

4. Mua máy tháo v? ? ?âu ch?t l??ng?

Vi?c mua m?t chi?c máy tháo v? xe ?? s??* d?ng cho vi?c s??*a ch??*a l?* ?i?u c?n thi?t c?a m?i bác th?. Nh?ng tâm lý chúng l?* không bi?t mua thi?t b? vá v? xe ? ?âu l?* t?t? v?* giá th?*nh h?p lý.

Trên th? tr??ng kinh doanh thi?t b? ph? tùng ô tô, có r?t nhi?u công ty nh??*p v? nh?ng thi?t b? máy l?*m v? xe hi?n ??i, h?p v?i nhu c?u s??* d?ng c?a các bác th? s??*a ch??*a.

Hi?u ???c tâm lý ?ó, Công ty TNHH Công nghi?p v?* Th??ng m?i Nam Vi?t luôn ?i ??u trong vi?c tìm ki?m v?* ??a ??n tay khách h?*ng s?n ph?m máy vá v? xe chuyên dùng. V?i ki?u dáng sang tr?ng h?p hi?n ??i

Công ty thi?t b? Nam Vi?t v?i 6 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c phân ph?i v?* th??ng m?i các lo?i máy ra v?*o l?p, giá c? h?p túi ti?n c?a khách h?*ng, cam k?t b?o h?*nh ?úng th?i h?n v?* h? tr? ngay c? khi h?t b?o h?*nh

Công ty TNHH Công Nghi?p v?* Th??ng M?i Nam Vi?t
??a ch?: 167 – 169 Bình L?i ( N? Trang Long n?i d?*i), P13, Q. Bình Th?nh, TP H? Ch?* Minh
?i?n tho?i: 0932 182 290
Fax: 028-35 534 310
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0