India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

L?p ??t M?*n hình ghép BOE, Video wall ch?*nh hãng t?i Vi?t Nam

T? 01/08/2022, LIGHTJSC tham gia v?*o th? tr??ng m?*n hình ghép (video wall) v?i t? cách nh?* phân ph?i ??c .....
  #1  
10-07-2022
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 40
:
: 1,557 | 0.76 Per Day
L?p ??t M?*n hình ghép BOE, Video wall ch?*nh hãng t?i Vi?t Nam


T? 01/08/2022, LIGHTJSC tham gia v?*o th? tr??ng m?*n hình ghép (video wall) v?i t? cách nh?* phân ph?i ??c quy?n các s?n ph?m hi?n th? c?a BOE t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

BOE Technology Group ???c th?*nh l??*p v?*o tháng 04 n?m 1993, l?* công ty s?n xu?t thi?t b? m?*n hình hi?n th?, m?*n hình ghép (Video wall) l?n nh?t th? gi?i.

Các con s? ?n t??ng:

• T? n?m 2018 BOE l?* nh?* cung c?p m?*n hình LCD #1 th? gi?i

• N?m 2019, ??t k? l?c 54.3 tri?u t?m n?n TV & 37.3 tri?u m?*n hình xu?t x??ng

• Cu?i n?m 2020, l?* ??n v? cung c?p m?*n hình OLED ?i?n tho?i l?n #2 th? gi?i

• Công su?t tiêu th? h?*ng tháng lên ??n 64.000 t?m m?*n hình

• Trung bình 4 thi?t b? thông minh trên th? gi?i thì có 1 thi?t b? dùng s?n ph?m m?*n hình hi?n th? c?a BOE.

Th? tr??ng m?*n hình ghép ? Vi?t Nam ?ã có các s?n ph?m m?*n hình ghép LG, m?*n hình ghép Samsung, M?*n hình ghép Orion, m?*n hình ghép không vi?n,…

T? 01/08/2022, LIGHTJSC tham gia v?*o th? tr??ng m?*n hình ghép (video wall) v?i t? cách nh?* phân ph?i ??c quy?n các s?n ph?m hi?n th? c?a BOE t?i th? tr??ng Vi?t Nam:

- M?*n hình ghép (Video wall)

- M?*n hình qu?ng cáo (Digital Signage)

- M?*n hình t??ng tác thông minh (Touch Screen)

Công ngh? t?m n?n ??c quy?n (Panel Technology) ADS v?i nh?ng t?*nh n?ng:

- M?*n hình có ?? sáng hi?n th? t?t h?n

- T? l? l?*m t??i cao v?i t?c ?? 3840Hz v?* t?n s? thay ??i khung hình 120Hz

- Ti?t ki?m n?ng l??ng v?* b?o v? môi tr??ng

M?*n hình ghép BOE (Video Wall) do LighJSC phân ph?i ??c quy?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam t? 46 inch ??n 65 inch v?i ?? d?*y vi?n ghép siêu m?ng 0.88m, 1.7mm, 3.5mm.

M?*n hình ghép 55” inch:

- VP55L-A: ?? d?*y vi?n ghép 0.88mm, ?? phân gi?i Full HD, công ngh? t?m n?n (Panel Technology): ADS.

- VM55L-A: ?? d?*y vi?n ghép 1.7mm, ?? phân gi?i Full HD, công ngh? t?m n?n (Panel Technology): ADS.

- VE55L-A: ?? d?*y vi?n ghép 3.5mm, ?? phân gi?i Full HD, công ngh? t?m n?n (Panel Technology): ADS.

Chi ti?t tham kh?o s?n ph?m m?*n hình ghép BOE – Video wall:

https://lightjsc.com/man-hinh-ghep-b...uyen-lightjsc/

Chi ti?t xin vui lòng liên h?:

Phòng kinh doanh d? án LIGHTJSC

Hotline: 0937921286

Website: https://lightjsc.com/

Email: trungnn@lightjsc.com

 India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0