India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Khu nh?* ? li?n k? An Phát Luxury Bình D??ng, nh?* ph? Thu??*n An

Khu nh?* ? AN PHÁT LUXURY - ??u t? li?n tay - nh??*n ngay SH + Gia ?ình b?n có .....
  #1  
10-07-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 412 | 0.65 Per Day
Khu nh?* ? li?n k? An Phát Luxury Bình D??ng, nh?* ph? Thu??*n An


Khu nh?* ? AN PHÁT LUXURY - ??u t? li?n tay - nh??*n ngay SH

+ Gia ?ình b?n có thêm th?*nh viên
+ Ba m? ? quê lên sinh s?ng cùng
+ ??ng nghi?p, s?p hay ng??i thân vi?ng th?m
+ Nh?ng thiên th?n nh? bé c?a b?n nay ?ã tr? th?*nh nh?ng thi?u niên, thi?u n? v?* c?n không gian riêng…. Ch?*nh b?n l?i ph?i ?au ??u không bi?t nên mua nh?* nh? th? n?*o cho h?p lý.

Ch?n khu nh?* ? An Phát Luxury ??ng c?p - ngay trung tâm Bình D??ng- mang ??n cho b?n GI?I PHÁP mua ???c c?n nh?* nh? mong mu?n, ??ng th?i quý khách h?*ng ch? c?n ??t c?c 50 tri?u s? có c? h?i nh??*n ???c các ph?n qu?* h?p d?n t? ch? ??u t? ngay trong ng?*y m? bán:
Ch??ng trình b?c th?m:
- Gi?i ??c bi?t: 1 xe SHi 150CC Vi?t Nam.
- 2 gi?i nh?t: Gói full n?i th?t ?i?n máy.
- 3 gi?i nhì: TV Sony 50 inch.
- 6 gi?i 3:
Máy gi?t Electrolux.
T? l?nh 2081 Samsung.
?i?u hòa Inverter 1HP.
- 10 gi?i khuy?n kh?*ch.
B?p ?ôi t? h?ng ngo?i.
N?i c?m ?i?n Electrolux.
- Qu?* tri ân: Qu?t ?i?n ??ng ASIA.
??c bi?t, t?ng 3 ch? v?*ng SJC khi ??t c?c gi? ch?.
- V? tr?*:
N?m gi?a hai tr?c ???ng ?T745 v?* 746
K?t n?i ?i ??n nhi?u t?nh v?* th?*nh ph? nh?: TP H? Ch?* Minh, ??ng Nai, Bình Ph??c

- Khu nh?* ? An Phát Luxury v?i nh?ng ti?n ?*ch n?i b??*t:
Cách h? sinh thái H? Nam, chùa Long Khánh ch? 5 phút ?i xe
Tr??ng ti?u h?c, trung h?c Tân Ph??c Khánh ch?a ??y 500m
Cách ch? Tân Ph??c Khánh, ch? V? H?o, UBND, b?u ?i?n, ngân h?*ng ch? v?*i phút ?i xe.
?i TP Th? D?u M?t, Aeon Mall Bình D??ng, KCN Nam Tân Uyên, KCN Vsip I ch? 15 phút.
??y ?? ti?n ?*ch n?i b?: h? c?nh quan ?i?u hòa không kh?*, tr??ng m?m non, nh?* ?i?n viên ngh? mát, công viên, ….
Di?n t?*ch: ?a d?ng t?: 64m2 - 120m2 chu?n b? ho?*n thi?n xong ph?n thô.
Ch? 850 tri?u nh??*n ngay s? ??.
???c ngân h?*ng Sacombank h? tr? cho vay 70% v?i lãi su?t h?p d?n
??t bi?t có nh?ng ?u ?ãi “c?c t?t” cho nh?ng khách h?*ng thanh toán trên 70%
??n v?i khu nh?* ? AN PHÁT LUXURY, ch? ??u t? cam k?t ch?*nh sách b?o trì b?o d??ng 1 n?m ho?*n to?*n mi?n ph?*.

Còn gì t?t b?ng vi?c mua nh?* ?ã có s?n n?i th?t,ch? c?n nh??*n nh?* l?* ? giúp quý khách h?*ng ti?t ki?m 1 kho?n kha khá kèm theo cam k?t t? ch? ??u t? sinh l?i nhu??*n khi quý khách ch?a c?n d?n ??n ? ngay
Khu nh?* ? An Phát Luxury_mua nh?* trong t?m tay
M?i chi ti?t liên h? s? hotline:0898.67.3388 ?? ???c t? v?n c? th?Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0