India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Khu Dân C? Th?nh V??ng 2

Khu Dân C? Th?nh V??ng 2 S? ki?n ??c bi?t v?*o ng?*y 02/06/2019, ra m?t 30 n?n ??t S? h?ng .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 135 | 0.53 Per Day
Khu Dân C? Th?nh V??ng 2


Khu Dân C? Th?nh V??ng 2

S? ki?n ??c bi?t v?*o ng?*y 02/06/2019, ra m?t 30 n?n ??t S? h?ng riêng ??p nh?t trên ???ng Nguy?n Th? L?ng v?i nhi?u l?i th? ti?m n?ng v?* giá c? h?p lý:

V? tr?*:
V?i ?u th? n?i b??*t v? v? tr?*, Th?nh V??ng 2 Residence t?a l?c ngay m?t ti?n ???ng Nguy?n Th? L?ng l?* tr?c ???ng ch?*nh k?t n?i tr?c ti?p t? QL22 qua H? V?n T?ng t?i T?nh L? 8.
T? KDC Th?nh V??ng 2, c? dân ch? c?n 20’ di chuy?n theo 1 tr?c ???ng t? Nguy?n Th? L?ng ra QL22 ?? v? ??n Tr??ng Chinh Tân Bình.
N?m t?i v? tr?* trung tâm các tr?c l? ch?*nh nh? T?nh L? 8, QL22, Nguy?n Th? L?ng… Th?nh V??ng Residence 2
+ Cao t?c M?c B?*i – Tây Ninh. T? Hóc Môn ??n M?c B?*i Tây Ninh (TP ?ang lên k? ho?ch ngân sách).
+ Tuy?n Metro s? 2 – d?c QL22 v? B?n Th?*nh (Thu?c các tuy?n Metro c?a TP), ???c tri?n khai, thì D? Án ??t N?nTh?nh V??ng 2 nói riêng v?* Khu v?c C? Chi theo h??ng QL22 nói chung s? có ??* t?ng tr??ng m?nh m?, thu hút ???c nhi?u s? ??u t? phát tri?n kinh t?, c?ng nh? kéo theo m?t l??ng l?n dân c? ?? v? sinh s?ng v?* l?*m vi?c.

Pháp Lý D? Án ??t N?nTh?nh V??ng Residence 2

?ã có s? riêng t?ng n?n
Khách nh??*n n?n v?* xây d?ng ???c ngay.

H? T?ng:
D? Án ??t N?nTh?nh V??ng Residence ???c ??u t? h? t?ng ho?*n ch?nh v?* b?*i b?n.
H? th?ng thu n??c m?a v?* thoát n??c th?i riêng.
?i?n âm n??c máy, cây xanh, v?a hè r?ng thoáng, ?èn chi?u sáng n?ng l??ng m?t tr?i.
Ngo?*i ra còn có công viên n?i b? ph?c v? riêng cho c? dân.

Ti?n ?*ch ??t N?n th?nh v??ng c? chi

H? th?ng các ngân h?*ng, siêu th?, ch? truy?n th?ng, Trung tâm H?*nh Ch?*nh, B?nh vi?n Xuyên Á, các phòng khám chuyên khoa..v..v
Giá v?* ph??ng th?c thanh toán:
Giá giao ??ng tùy t?ng v? tr?*, t? 13,5tr/m2
Thanh toán nhi?u ??t
Thanh toán 50% nh??*n n?n, 50% còn l?i tr? góp qua s? h? tr? c?a ngân h?*ng Vietcombank, VIB, OCB

5 phút ??n Th? Tr?n C? Chi
20 phút ??n Tr??ng Chinh, Tân Bình Di?n t?*ch ?a d?ng t? 97m2 - 120m2 Giá ch? t? 13,5tr/ m2 S? h?ng riêng t?ng n?n

Ngân h?*ng h? tr? tr? góp trong 20 n?m v?i lãi su?t ?u ?ãi
N?m t?i v? tr?* trung tâm v?* ???c bao quanh b?i các tr?c l? ch?*nh nh? T?nh L? 8, QL22, Nguy?n Th? L?ng… Nên vi?c di chuy?n, ?i l?i v?* k?t n?i giao thông t? Th?nh V??ng Residence 2 t?i các khu v?c lân c??*n tr? nên vô cùng thu??*n l?i v?* d? d?*ng
???c bao quanh b?i nhi?u tuy?n giao thông chi?n l??c nh?:
- TL15, TL8, QL22… ???c nâng c?p m? r?ng
- Cao t?c M?c B?*i – Tây Ninh. T? Hóc Môn ??n M?c B?*i Tây Ninh
- Tuy?n Metro s? 2 – d?c QL22 v? B?n Th?*nh

???????? liên h? ngay ?? ???c báo giá v?* ch?n lô ?ng ý nh?t nhé
Ch? ??u T?: B?o Th?nh Land
98 ???ng S? 7- KDC Cityland, Ph??ng 7, Gò V?p, HCM
Hotline: 08 1800 7868

Xem thêm: https://baothinhland.com/khu-dan-cu-thinh-vuong-2/

https://baothinhland.com/
Reply With Quote
  #2  
Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 58 | 0.29 Per Day

ATCS TUY?N CÁC B??*N C?NG TÁC VIÊN LÀM D?CH V? K? TOÁN

ATCS c?n tuy?n các b?n có kinh nghi?m k? toán th?c t? ho?c có b?ng c?p chuyên ng?*nh k? toán mu?n phát tri?n theo ngh? d?ch v?: s? sách k? toán, kê khai thu?, tri?n khai ph?n m?m k? toán, hóa ??n ?i?n t??* v?* các d?ch v? liên quan th?*nh l??*p, thay ??i ??ng ký kinh doanh c?a doanh nghi?p.

B?n n?*o mu?n l?*m vi?c cùng c? g??*i email CV kèm 1 ?nh chân dung nhé, ATCS s? h? tr? qu?ng cáo, ti?p th?, tìm ki?m khách h?*ng ? khu v?c c?a c?ng tác viên. H? tr? cung c?p ph?n m?m k? toán chuyên nghi?p, t? v?n h??ng d?n h?ch toán, kê khai thu? v?* các d?ch v? liên quan trong quá trình l?*m d?ch v? v?i doanh nghi?p.Liên h?CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN - ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueATCS@gmail.com

Email: ketoanthueATCS@gmail.com

Web: ketoanthue ATCS . vnNh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng English ho?c song ng? Vi?t - Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i có nhu c?u

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán chuyên d?ng

Cung c?p tri?n khai hóa ??n ?i?n t??*

Th?*nh l??*p m?i doanh nghi?p, thay ??i ??ng ký kinh doanhK? TOÁN THU? ATCS chuyên v? cung c?p d?ch v? k? toán, báo cáo thu?, ??i lý thu?, kê khai thu?, quy?t toán thu?, t? v?n thu?, l??*p báo cáo t?*i ch?*nh, d?ch v? k? toán thu?, th?*nh l??*p công ty, gi?i th? công ty, l??*p d? án ??u t?, l?*m s? sách k? toán, t? v?n k? toán, d?ch v? k? toán tr??ng, d?ch v? ho?*n thu?, ho?*n thu? giá tr? gia t?ng, ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân, d?ch v? ti?n l??ng, ??ng ký kinh doanh, thay ??i ??ng ký kinh doanh, xin phép ??u t?, d?ch v? ki?m toán, th?*nh l??*p doanh nghi?p, gi?i th? doanh nghi?p B?n có th? tham kh?o các d?ch v? c?a Công ty D?ch v? K? toán K? TOÁN THU? ATCS : D?CH V? K? TOÁN D?ch v? k? toán / D?ch v? k? toán tr?n gói / D?ch v? k? toán thu? / D?ch v? ghi s? k? toán / D?ch v? l??*p báo cáo t?*i ch?*nh / L??*p báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? l??*p báo cáo quy?t toán thu? / T? v?n k? toán / D?ch v? k? toán chuyên nghi?p / D?ch v? soát xét h? s? v?* s? sách k? toán / D?ch v? soát xét báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? k? toán tr??ng / D?ch v? t? v?n k? toán / D?ch v? xây d?ng h? th?ng thông tin k? toán / L?*m s? sách k? toán / D?ch v? t? v?n k? toán / . D?CH V? TH? T?C THU? - T? V?N THU? - QUY?T TOÁN THU? D?ch v? báo cáo thu? / Báo cáo thu? / D?ch v? ??i lý thu? / ??i lý thu? / D?ch v? ??ng ký thu? / D?ch v? kê khai thu? / D?ch v? ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? GTGT / D?ch v? soát xét báo cáo quy?t toán thu? / D?ch v? khai thu? ban ??u / D?ch v? quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / Quy?t toán thu? thu nh??*p doanh nghi?p (TNDN) / D?ch v? t? v?n thu? / T? v?n thu? / Quy?t toán thu? / Thu? nh?* th?u / D?ch v? thu? nh?* th?u / Ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? / Ho?*n thu? giá tr? gia t?ng / Ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? ho?*n thu? giá tr? gia t?ng (GTGT) / D?ch v? ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / D?ch v? báo cáo thu? thu nhâp doanh nghi?p /D?ch v? báo cáo thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? báo cáo thu? giá tr? gia t?ng / D?ch v? báo cáo thu? theo tháng / D?ch v? t? v?n ho?*n thu? / D?ch v? t? v?n thu? nh?* th?u/ D?ch v? khai thu? / D?ch v? khai thu? thu nh??*p doanh nghi?p / D?ch v? khai thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? khai thu? giá tr? gia t?ng / Kê khai thu? . THÀNH L?P CÔNG TY - DOANH NGHI?P Th?*nh l??*p công ty / Th?*nh l??*p công ty có v?n ??u t? n??c ngo?*i / Th?*nh l??*p công ty TNHH / Th?*nh l??*p công ty TNHH MTV/ Th?*nh l??*p công ty TNHH hai th?*nh viên tr? lên / Th?*nh l??*p công ty c? ph?n / Th?*nh l??*p công ty h?p danh / Th?*nh l??*p doanh nghi?p t? nhân / Th?*nh l??*p h? kinh doanh / D?ch v? mua bán công ty / Th?*nh l??*p doanh nghi?p / D?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p / Th?*nh l??*p doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngo?*i / D?ch v? th?*nh l??*p c? s? kinh doanh / Th?*nh l??*p chi nhánh / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / Th?*nh l??*p kho h?*ng / Th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng ??NG KÝ KINH DOANH ??ng ký kinh doanh / D?ch v? ??ng ký kinh doanh / ??ng ký kinh doanh th?*nh l??*p công ty / ??ng ký kinh doanh cho cá nhân / Thay ??i ??ng ký kinh doanh / ??ng ký h? kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p chi nhánh / ??ng ký th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / ??ng ký th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng / ??ng ký th?*nh l??*p kho h?*ng / THAY ??I ??NG KÝ DOANH NGHI?P Thay ??i tên công ty / Thay ??i v?n ?i?u l? / Thay ??i ng?*nh ngh? kinh doanh / Thay ??i th?*nh viên công ty / Thay ??i c? ?ông công ty / Thay ??i ??i di?n pháp lu??*t / Thay ??i ??a ch? tr? s? ch?*nh / Thay ??i ??a ch? c? s? kinh doanh / Chuy?n nh??ng v?n / Thay ??i giám ??c / Thay ??i lo?i hình công ty / GI?I TH? CÔNG TY - DOANH NGHI?P Gi?i th? công ty / D?ch v? gi?i th? công ty / T? v?n gi?i th? công ty / Gi?i th? chi nhánh / Gi?i th? v?n phòng ??i di?n / Gi?i th? doanh nghi?p / D?ch v? gi?i th? doanh nghi?p D?CH V? CHO V?N PHÒNG ???*I DI?N N??C NGOÀI D?ch v? th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / D?ch v? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng cho v?n phòng ??i di?n /D?ch v? khai thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? quy?t toán thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng D?CH V? NHÂN S?- LAO ??NG - TI?N L??*NG D?ch v? ti?n l??ng v?* l?*m BHXH / D?ch v? qu?n tr? ti?n l??ng / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng / D?ch v? ??ng ký lao ??ng / D?ch v? khai thu? v?* quy?t toán thu? TNCN / D?ch v? ??ng ký BHXH, BHYT, BHTN / D?ch v? xây d?ng v?* ??ng ký thang l??ng, b?ng l??ng / D?CH V? T? V?N ??U T? – T? V?N TÀI CHÍNH L??*p d? án ??u t? / Xin phép ??u t? / Th?m ??nh d? án ??u t? / Phân t?*ch t?*i ch?*nh / D?ch v? th?m ??nh doanh nghi?p / D?ch v? t? v?n th?m ??nh giao d?ch / D?ch v? xin phép ??u t? / D?ch v? l??*p d? án ??u t? / D?ch v? t? v?n l??*p d? án ??u t? / D?ch v? th?m ??nh d? án ??u t? / D?ch v? phân t?*ch d? án ??u t? / D?CH V? KI?M TOÁN Ki?m toán báo cáo t?*i ch?*nh / Ki?m toán ho?t ??ng / Ki?m toán tuân th? / Ki?m toán báo cáo quy?t toán v?n ??u t? ho?*n th?*nh / Ki?m toán báo cáo quy?t toán d? án / Ki?m toán n?i b? / ?? nh??*n ???c thông tin rõ h?n v? d?ch v?, ph?* d?ch v?, m?i liên h? K? TOÁN THU? ATCS

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0