India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Keo ong ?en h?u c? wealthy health 2000mg

KEO ONG ?EN H?U C?* WEALTHY HEALTH 2000mg KEO ONG LÀ GÌ? CÔNG D?NG C?A KEO ONG? Keo ong (ti?ng .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
Keo ong ?en h?u c? wealthy health 2000mg


KEO ONG ?EN H?U C?* WEALTHY HEALTH 2000mg
KEO ONG LÀ GÌ? CÔNG D?NG C?A KEO ONG?
Keo ong (ti?ng Anh: propolis, bee glue) l?* m?t h?n h?p m?* ong m??*t thu th??*p t? các ch?i cây, nh?a cây, v?* các ngu?n th?c v??*t khác. Nó ???c s??* d?ng nh? m?t ch?t trám cho các không gian m? không mong mu?n trong t? ong. Keo ong ???c s??* d?ng ?? l?p k?*n nh?ng kho?ng tr?ng nh? (kho?ng 6 mm ho?c ?*t h?n), trong khi các không gian l?n h?n th??ng ???c l?p ??y v?i sáp ong. M?*u s?c c?a nó tùy thu?c v?*o ngu?n th?c v??*t c?a nó, trong ?ó m?*u nâu s?m l?* ph? bi?n nh?t. Keo ong khá d?*nh ? nhi?t ?? phòng, 20 °C. ? nhi?t ?? th?p, nó tr? nên c?ng v?* r?t giòn.
Các phân t??* có ho?t t?*nh y d??c trong keo ong có nhi?u tác d?ng ch?ng l?i vi khu?n, n?m v?* virus. Ngo?*i ra, keo ong v?* các th?*nh ph?n có trong keo ong có tác d?ng ch?ng viêm v?* ?i?u hòa ho?t ??ng c?a h? mi?n d?ch. H?n n?a, chúng ?ã ???c ch?ng minh l?* có kh? n?ng l?*m gi?m huy?t áp cao v?* l??ng cholesterol trong c? th?.
Thu??*t ng? ti?ng anh c?a t? keo ong l?* Propolis có ngu?n g?c xu?t x? t? ti?ng Hi L?p mang ý ngh?a l?* ch?t b?o v? t? ong. Propolis (tên thông th??ng khác l?* “bee glue”) l?* m?t nguyên li?u có nh?a m?*u v?*ng nâu ???c nh?ng chú ong th? thu th??*p t? các ch?i lá c?a nhi?u lo?*i cây nh? b?ch d??ng, thông, s?i, li?u v?* c?. ?? s?n xu?t ra ???c keo ong, nh?ng chú ong c?ng có th? s??* d?ng nguyên li?u ???c ti?t ra t? v?t th??ng ? th?c v??*t (nh?a lá cây, ch?t nh?y, nh?a cây, v.v..). Nh?ng nguyên li?u n?*y sau khi thu th??*p s? ???c l?*m gi?*u v?i n??c b?t v?* d?ch ti?t enzyme v?* ???c nh?ng con ong s??* d?ng ?? bao ph? t? ong, l?p các v?t n?t ho?c các kho?ng tr?ng trên t? v?* ??p gi?t các lo?*i côn trùng xâm nh??*p v?*o t? ong.
Tác d?ng c?a keo ong l?* m?t ph??ng thu?c t? nhiên ?ã ???c s??* d?ng r?ng rãi t? th?i c? ??i nh? m?t ch?t kh??* trùng ?i?u tr? v?t th??ng v?* l?*m thu?c sát trùng mi?ng ? ? R??*p, thu?c h? s?t ? Inca, v?* keo ong ???c x?p v?*o kho d??c ph?m Luân ?ôn nh? m?t lo?i thu?c ch?*nh th?ng. Gi?a th? k? 17 ??n th? k? 20, keo ong ?ã tr? th?*nh m?t lo?i thu?c r?t ph? bi?n ? châu Âu vì kh? n?ng kháng khu?n c?a nó.
Công d?ng c?a keo ong ?en h?u c?:
+ Kháng sinh t? nhiên
+ Ch?ng viêm
+ C?i thi?n ch?c n?ng tiêu hóa
+ Ng?a sâu r?ng
+ Ch?m sóc v?* b?o v? da
+ Ch?ng lão hóa
+ T?t cho huy?t áp
+ B?o v? t? b?*o th?n kinh, an th?n
+ Ch?ng b?c x?, phóng x?, chi?u x?
+ Ng?n ng?a ung th?
Keo ong ?en h?u c? Wealthy Health có ho?t t?*nh ch?ng oxy hóa v?* do ?ó có th? h? tr? b?o v? các t? b?*o c?a c? th? kh?i tác h?i g?c t? do ti?m t?*ng. S? hình th?*nh các g?c t? do l?* nguyên nhân gây ra các b?nh nguy hi?m nh? tai bi?n m?ch máu não, ??t qu?, ung th?.
Keo ong propolis ?en h?u c? Wealthy Health t?ng c??ng ch?c n?ng h? th?ng mi?n d?ch kh?e m?nh. Nó h? tr? ph?n ?ng mi?n d?ch t? nhiên c?a c? th? v?* h? tr? duy trì s?c kh?e t?ng quát.
Keo ong h?u c? Wealthy Health l?* s?n ph?m cao c?p c?a Công ty Universal Pharmaceuticals ???c C? quan qu?n lý h?*ng hóa tr? li?u c?a Úc (TGA) ch?ng nh??*n s?n ph?m ??t chu?n Organic.

Th?*nh ph?n:
M?i viên nang ch?a 400mg chi?t xu?t keo ong ?en h?u c?, t??ng ???ng 2000mg keo ong ?en h?u c? thô.
H??ng d?n s??* d?ng:
U?ng 1 viên m?i ng?*y, v?i b?a ?n ho?c theo ch? d?n c?a bác s?.
L?u ý:
Keo ong c?a Úc Propolis có th? gây ph?n ?ng d? ?ng. N?u x?y ra k?*ch ?ng ho?c s?ng mi?ng ho?c c? h?ng, hãy ng?ng s??* d?ng.
KHÔNG s??* d?ng cho tr? em d??i 2 tu?i.
S?n ph?m ???c nh??*p kh?u v?* phân ph?i ??c quy?n b?i Công ty TNHH Xu?t nh??*p kh?u Tâm An Gia
??a ch?: 755 L?y Bán B?*ch, P. Phú Th? Hòa, Q. Tân Phú, Tp. H? Ch?* Minh.
?i?n tho?i liên h?: 0938.697.627 Mrs. Linh.
Công ty chúng tôi ?ang tìm ki?m nh?* phân ph?i v?* ??i lý trên to?*n qu?c.
R?t mong nh??*n ???c s? h?p tác c?a Quý khách!
T? khóa:
Keo ong ?en h?u c?, keo ong propolis , keo ong c?a úc, tác d?ng c?a keo ong, keo ong h?u c? wealthy health
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0