India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Ký túc xá Bình Th?nh phòng máy l?nh giá tr?n gói 700k/tháng

Ký túc xá giá r? 700.000k/tháng h? tr? cho sinh viên ?ang ?i h?c v?* ng??i ?i l?*m có thu .....
  #1  
04-07-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
Ký túc xá Bình Th?nh phòng máy l?nh giá tr?n gói 700k/tháng


Ký túc xá giá r? 700.000k/tháng h? tr? cho sinh viên ?ang ?i h?c v?* ng??i ?i l?*m có thu nh??*p ch?a ?n ??nh.
- Phòng tr? thì ch? n?*o c?ng có, nh?ng ?? tìm ???c 1 ch? tr? giá v?a h?p v?i túi ti?n c?a Cha M? chu c?p h?ng tháng khi còn ?ang ng?i trên gh? nh?* tr??ng l?* 1 v?n ?? khá khó kh?n cho các b?n sinh viên. Phù h?p v?i thu nh??*p ch?a ?n ??nh còn b?p bênh c?a các b?n ?ã ?i l?*m c?ng l?* 1 v?n ?? nan gi?i. Nh?t l?* trong lúc th?i bu?i kinh t? khó kh?n, m?i th? v??*t giá ??u t?ng theo l?*m cho ng??i lao ??ng khá ch??*t v??*t v?i chi ph?* ti?n thuê nh?* m?i tháng
- Hi?u ???c v?n ?? khó kh?n ?y Nh?* Tr? - Ký Túc Xá c?a chúng tôi ?ã s?m ho?*n th?*nh v?* ph?c v? cho sinh viên v?* ng??i ?i l?*m có thu nh??*p th?p.
Ch? v?i chi ph?* t? 650.000? - 750.000?/tháng m?i ng??i ?ã có 1 ch? tr? s?ch s?, an ninh, ti?n nghi, tho?i mái nh?t...
- Phòng có máy l?nh mát m?
- Trang b? t? cá nhân cho m?i ng??i có chìa khóa riêng
- Nh?* t?m, nh?* v? sinh thi?t k? bên trong phòng
- ???c d?n d?p v? sinh m?i ng?*y
- Camera an ninh 24/24 (không lo các v?n ?? m?t ??, m?t tr??*t t?)
- V? tr?* thu??*n l?i: g?n tr??ng h?c, ???ng l?n thu??*n ti?n ?i h?c ?i l?*m.
- Trang b? riêng môi phòng túi rác, s?t rác, k? gi?*y dép mi?n ph?*
- H? tr? ch?n, ga, n?m, g?i (n?u có nhu c?u)
- G?n tr??ng h?c, g?n ch? l?*m, v? tr?* giao thông thu??*n ti?n
Nh?* Tr? - Ký Túc Xá ?ang có t?i các khu v?c tr?ng ?i?m nh?: ch? B?* Chi?u, ngã t? H?*ng Xanh, b?n xe Mi?n ?ông, c?u S?*i Gòn, ch? V?n Thánh, c?u Th? Nghè, c?u ?i?n Biên Ph?….
Anh ch? em v?* các b?n sinh viên có th? ??n tr?c ti?p xem phòng t?i các ??a ch? nh?:
- 308 Ung V?n Khiêm, P.25, Bình Th?nh – Ch? H?ng (0894738238)
- S? 4/36/26 ???ng D1, P.25, Bình Th?nh – Ch? Hòa (0845810089)
- S? 43 ???ng D3, P.25, Bình Th?nh – Anh Quy (0849810089)
….V?* còn nhi?u ??a ch? khác. R?t vui ?ón ti?p các b?n !!!
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0