India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Hoa viên ngh?a trang sinh thái Sala Garden, hoaviensinhthai.vn. Hotline: 0908 11 09 88

N?m ? Long Th?*nh (??ng Nai), hoa viên Sala Garden có nh?* tang l?, t?nh xá, ??n trình, qu?ng tr??ng .....
  #1  
12-14-2018
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 175 | 0.57 Per Day
Hoa viên ngh?a trang sinh thái Sala Garden, hoaviensinhthai.vn. Hotline: 0908 11 09 88


N?m ? Long Th?*nh (??ng Nai), hoa viên Sala Garden có nh?* tang l?, t?nh xá, ??n trình, qu?ng tr??ng trung tâm, khu công viên…
D? án do Công ty CP Beegreen l?*m ch? ??u t? v?* Son Viet Property JSC. (SVP) ti?p th?, phân ph?i. T? TP HCM, m?i ng??i ch? m?t kho?ng 35 phút lái xe thông qua cao t?c Long Th?*nh - D?u Giây v?* Qu?c l? 51.

??t sinh ph?n t?i Hoa viên Sala Garden: Qu?* t?ng ý ngh?a cha m? l? Vu Lan (xin b?*i edit)
Hoa viên ngh?a trang sinh thái Sala Garden.T?a l?c t?i xã Tân Hi?p, Long Th?*nh, ??ng Nai, Sala Garden có v? tr?* phong thu? t?t vì ???c bao quanh b?i 8 ngôi chùa, thi?n vi?n, giáo x? l?n có l?ch s??* lâu ??i. ?ây ???c xem l?* d? án tâm huy?t v?i nh?ng công trình mang ???*m ý ngh?a v?n hóa, l?ch s??* v?* tâm linh.

Hoa viên Sala Garden ???c ki?n t?o b?i các chuyên gia h?*ng ??u trong l?nh v?c ki?n trúc xanh v?i m?c tiêu mang ??n m?t không gian an yên g?n g?i v?i thiên nhiên, thân thi?n v?i môi tr??ng v?* tr??ng t?n v?i th?i gian.

??t sinh ph?n t?i Hoa viên Sala Garden: Qu?* t?ng ý ngh?a cha m? l? Vu Lan (xin b?*i edit) - 1
Sala Garden l?* không gian an yên mi?n ??t Ph??*t.Bên c?nh vi?c xây d?ng ??ng b? h? th?ng kim t?nh, ch? ??u t? ?ã chi h?n 120 t? ??ng l?p ??t h? th?ng x??* lý kh?* v?* ch?t th?i theo công ngh? m?i c?a châu Âu. Kh?* v?* n??c th?i t? các m? huy?t s? ???c d?n v? khu trung tâm x??* lý. Nh? ?ó môi tr??ng xung quanh luôn ???c b?o v? nghiêm ng?t theo tiêu chu?n qu?c t?, to?*n hoa viên ch? có mùi th?m c?a h??ng hoa, cây c?.

Hoa viên Sala Garden có ??y ?? ti?n ?*ch v?* d?ch v? c?a m?t hoa viên ngh?a trang cao c?p nh? nh?* tang l?, t?nh xá, ??n trình, qu?ng tr??ng trung tâm, khu công viên, nh?* x??ng s?n xu?t bia m?... T?nh xá Sala ???c thi?t k? v?* xây d?ng d?a trên ki?n trúc Ph??*t giáo th?i nh?* Lý.

Theo ông Nguy?n Ho?*ng Vi?t, Ch? t?ch H?QT SVP, hi?n nay, Sala Garden ?ang ???c các chuyên gia n??c ngo?*i t? ??*i Loan, Malaysia, Nh??*t B?n .. t? v?n qu?n lý v?* v??*n h?*nh. Trong t??ng lai, n?i ?ây s? có ??y ?? các d?ch v? nh? t? v?n, t? ch?c tang l?, mai táng, h?a táng, l?u gi? tro c?t, ch?m sóc ph?n m?, t? ch?c các nghi l?, s? ki?n tâm linh...

??t sinh ph?n t?i Hoa viên Sala Garden: Qu?* t?ng ý ngh?a cha m? l? Vu Lan (xin b?*i edit) - 2
T?nh xá ???c thi?t k? v?* xây d?ng d?a trên ki?n trúc Ph??*t giáo th?i nh?* Lý l?* m?t trong nh?ng ?i?m nh?n t?i Sala Garden.Thông tin chi ti?t liên h? b? ph??*n t? v?n: Son Viet Property JSC (SVP). Website: dangky.hoaviensinhthai.vn. Hotline: 0908 11 09 88 (Viber, Zalo)

(Ngu?n: Sala Garden)
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0