India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

H??ng D?n ??t Ch?ng Nh??*n Nông Nghi?p H?u C? ORGANIC

Hi?n s?n ph?m h?u c? – Organic luôn ???c ng??i tiêu dùng quan tâm h?n, s? l??ng ng??i s??* d?ng .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 943 | 0.99 Per Day
H??ng D?n ??t Ch?ng Nh??*n Nông Nghi?p H?u C? ORGANIC


Hi?n s?n ph?m h?u c? – Organic luôn ???c ng??i tiêu dùng quan tâm h?n, s? l??ng ng??i s??* d?ng các s?n ph?m h?u c? ng?*y c?*ng t?ng. B?n có th? d? d?*ng b?t g?p nh?ng s?n ph?m h?u c? trên th? tr??ng nh? rau h?u c?, g?o h?u c?, m? ph?m h?u c?,…
1. THÔNG TIN V? TIÊU CHU?N H?U C?*

Ch?ng nh??*n h?u c? l?* gì ?

Trong s?n xu?t nông nghi?p h?u c? ng??i s?n xu?t h?u c?, nông dân ph?i tuân theo các tiêu chu?n s?n xu?t n?*o ?ó trong nông nghi?p h?u c?. Quan tr?ng l?* t?t c? các tiêu chu?n s? cho bi?t nh?ng gì s? ???c l?*m v?* không ???c l?*m trong canh tác h?u c?, ch?ng h?n nh? các tiêu chu?n liên quan ??n vi?c s??* d?ng hóa ch?t.

2. CÁC YÊU C?U C?* B?N C?A TIÊU CHU?N H?U C?*

V? ?a d?ng sinh h?c: Nông nghi?p h?u c? khuy?n kh?*ch các sinh v??*t v?* th?c v??*t s?ng cùng nhau trong ph?m vi l?n, không ch? ? cùng trên m?t ??ng ru?ng m?* k? c? các vùng sinh c?nh ph? c??*n. C?*ng nhi?u các lo?*i th?c v??*t, ??ng v??*t v?* các sinh v??*t ??t khác nhau s?ng trong h? th?ng canh tác thì ? ?ó c?*ng có nhi?u các sinh v??*t giúp duy trì ?? phì c?a ??t v?* ng?n c?n sâu b?nh h?i. T?*nh ?a d?ng sinh h?c n?*y s? giúp cho môi tr??ng s?n xu?t h?u c? có n?ng l?c s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m l?*nh m?nh trong m?t môi tr??ng cân b?ng.

GreenCert - Trung tâm Ch?ng nh??*n Nông nghi?p s?ch

V? vùng ??m: M?i m?t vùng s?n xu?t h?u c? ph?i ???c b?o v? kh?i nguy c? b? nhi?m các hóa ch?t r??*a trôi ho?c bay sang t? ru?ng bên c?nh. Vì th?, m?i nông dân h?u c? ph?i ??m b?o có m?t kho?ng cách th?*ch h?p t? n?i s?n xu?t rau h?u c? ??n n?i không s?n xu?t h?u c?. Kho?ng cách n?*y ?*t nh?t l?* 1 mét ???c t?*nh t? b? ru?ng ??n rìa c?a tán cây tr?ng h?u c?. N?u nguy c? ô nhi?m cao thì vùng ??m s? ph?i ???c t?*nh toán v?* b? xung cho r?ng h?n.

N?u nguy c? ô nhi?m bay theo ???ng không kh?* thì s? ph?i tr?ng m?t lo?i cây ?? ng?n ch?n s? bay nhi?m. Lo?i cây ???c tr?ng trong vùng ??m n?*y ph?i khác v?i cây tr?ng h?u c?. N?u s? ô nhi?m theo ???ng n??c thì s? ph?i t?o m?t b? ??t ho?c ??*o rãnh thoát n??c ?? ng?n c?n s? trôi nhi?m.

V? s?n xu?t song song: ?? tránh s? l?n t?p gi?a các lo?i cây tr?ng h?u c? v?* không h?u c? (Dù ch? l?* vô tình), tiêu chu?n h?u c? không cho phép m?t lo?i cây cùng ???c tr?ng trên c? ru?ng h?u c? v?* ru?ng thông th??ng t?i cùng m?t th?i ?i?m, ch?ng h?n nh? cùng m?t lúc s?n xu?t d?a chu?t h?u c? v?* d?a chu?t thông th??ng. Có th? ???c ch?p nh??*n ch? khi các gi?ng ???c tr?ng trên ru?ng h?u c? v?* ru?ng thông th??ng có th? phân bi?t ???c d? d?*ng gi?a chúng v?i nhau. Tr??ng h?p n?*y có th? áp d?ng cho các gi?ng khoai tây có m?*u s?c khác nhau ( m?*u v?*ng v?* m?*u ??) ho?c cho c?* chua anh ??*o (c?* chua bi l?*m salad) v?i c?* chua có k?*ch tth??c thông th??ng.V? các v??*t li?u bi?n ??i gen: Nông nghi?p h?u c? ng?n ch?n nh?ng r?i ro l?n t?i s?c kh?e v?* môi tr??ng. Vì v??*y, m?c dù nh?ng công ngh? phát tri?n mang t?*nh khoa h?c cao ?ôi khi c?ng không ???c ch?p nh??*n n?u không th? d? ?oán tr??c ???c nh?ng nguy c? có th? x?y ra trong quá trình s?n xu?t chúng. Vì lý do ?ó, các v??*t li?u bi?n ??i gen (GMOs) không ???c ch?p nh??*n vì v??*t li?u gen ??a v?*o trong m?t gi?ng n?*o ?ó khi ???c tr?ng có th? lan truy?n qua con ???ng t?p giao sang các cây hoang d?i ho?c các gi?ng không bi?n ??i gen cùng h?.

3. CÁC TIÊU CHU?N S?N PH?M H?U C?*

Tiêu chu?n nông nghi?p h?u c? c?a Vi?t Nam hi?n t?i ???c quy ??nh trong các tiêu chu?n d??i ?ây:

TCVN 11041-1:2017 Nông nghi?p h?u c? – Ph?n 1: Yêu c?u chung ??i v?i s?n xu?t, ch? bi?n, ghi nhãn s?n ph?m nông nghi?p h?u c?

TCVN 11041-2:2017 Nông nghi?p h?u c? – Ph?n 2: Tr?ng tr?t h?u c?

TCVN 11041-3:2017 Nông nghi?p h?u c? – Ph?n 3: Ch?n nuôi h?u c?

4. QUY TRÌNH ??NG KÝ CH?NG NH?N H?U C?*: xem t?i ?ây

5. TH?I GIAN TH?C HI?N: 7 ng?*y t? khi k?t qu? ?ánh giá ??t yêu c?u v?* phân t?*ch m?u phù h?p

6. K?T QU? ???*T ???C: gi?y ch?ng nh??*n nông nghi?p h?u c?TRUNG TÂM CH?NG NH?N S?N PH?M NÔNG NGHI?P S??*CH GREENCERT
??a ch?: 171 Phùng H?ng v?* 24 Phú Xuân 2, Ph??ng Hòa Minh, Qu??*n Liên Chi?u, Th?*nh ph? ??* N?ng
Email: info@ greencert.com.vn * Tel: 02366.505.868 * Zalo: 0944.313936
Website: greencert.com.vn
Reply With Quote
  #2  
Junior Member
 
: Oct 2018
: Yên Bái
: 40
:
: 19 | 0.02 Per Day


Vi?c hình th?*nh mô s?o l?* ph??ng pháp m?* thân th? chúng ta ph?n ?ng v?i các v?t th??ng, nh?m thay th? cho vùng da b? th??ng t?n.

th??ng nh??*t, ph?i m?t ph? thông th?i gian v?* s? kiên trì ?? s? h?u th? l?*m cho l?*nh s?o. V?* tu? v?*o t?ng chi?c s?o m?* th?i kì m? thâm s? khác nhau, th??*m ch?* có nh?ng v?t s?o r?t khó s? h?u th? bi?n m?t ho?*n to?*n.Tuy nhiên, b?n mang th? khi?n m? v?t thâm s?o chóng vánh v?* hi?u qu? ch? c?n có nh?ng b?* quy?t thu?n tuý d??i ?ây.

10. Kem Vaseline

Theo 1 s? nghiên c?u ?ã ch?ng minh, Vaseline l?* 1 ph??ng thu?c h?u d?ng v?* ?áng tin c??*y so có nh?ng m?u kem v?* serum ch?ng s?o ??t ti?n khác. Bôi Vaseline 3 l?n/ng?*y ??u ??n t? 1 ??n 3 tu?n s? t?o ?i?u ki?n cho da c?a b?n luôn ???c cung c?p ?? ?m, v?t s?o vì th? s? ?? khô c?ng h?n.


Kem Vaseline v?i tác d?ng r?t t?t trong vi?c khi?n m? v?t thâm, li?n s?o
?ng d?ng t?t nh?t cho s?o l?i, s?o thu? ???*u, m?n tr?ng cá; v?t r?n da.

9. Lô h?i

Lô h?i, hay còn g?i l?* nha ?am trong kho?ng lâu ?ã ???c dùng trong y khoa vì nh?ng công d?ng tuy?t v?i c?a nó. Lá lô h?i có ch?a 1 dòng ch?t trong su?t nh? gel, giúp thúc ??y th?i k? tái hi?n da v?* s? h?u tác d?ng ti?t trùng, ch?ng viêm trên vùng da b? th??ng t?n.

cách l?*m cho khôn xi?t ??n gi?n, b?n ch? c?n l?y ph?n tinh ch?t gel trong lá lô h?i v?* trâm tr?c ti?p lên v?t s?o theo v??*n ??ng tròn, sau ?ó ?? nó th?m th?u trên da trong 30 phút v?* r??*a s?ch có n??c. áp d?ng 2 l?n/ng?*y ?? v?i th? ?em l?i hi?u qu? r? nh?t.

áp d?ng ph?i ch?ng nh?t cho s?o sau m? v?* ph?u thu??*t.

8. Silicone

các cách ?i?u tr? có c?t silicone giúp khi?n cho nâng cao ?? ?m v?* b?o kê da b? s?o kh?i vi khu?n. K?t qu? l?*, mô s?o s? tr? nên láng m?n v?* m?m h?n. b?i th?, gi? d? b?n s? h?u s?o l?i hay s?o phì ??i thì mang th? tiêu dùng lo?i b?ng bó ??c tr?ng nh? mi?ng dán silicone hay gel silicone.

mang mi?ng dán silicone, b?n có th? tiêu dùng chúng sau 2 tu?n lúc v?t th??ng trên da l?*nh l?i, dán trong kho?ng 12-24 ti?ng/ng?*y trong ?*t ra 2 tháng

có gel silicone thì ??n gi?n h?n, b?n ch? c?n bôi ??u ??n hai l?n/ng?*y.

?ng d?ng th?p nh?t cho nh?ng lo?i s?o l?i, s?o phì ??i.

7. Tinh d?u (tinh d?u g? ??*n h??ng v?* tinh d?u hoa o?i h??ng)

Tinh d?u ??i quát giúp thúc ??y giai ?o?n t?ng h?p collagen v?* mang t?*nh sát khu?n, ch?ng viêm cao, ??c thù l?* tinh d?u g? ??*n h??ng v?* tinh d?u hoa o?i h??ng. B?n ch? c?n th??ng xuyên mát xa nh? nhõm tinh d?u lên v?t s?o s? h? tr? quá trình khi?n l?*nh s?o v?* tái hi?n da m?t cách chóng vánh.

áp d?ng cho ?ông ??o nh?ng dòng s?o.

6. Mát xa

m?t m?o h?t s?c có ?*ch m?* ??n gi?n khác ??y ch?*nh l?* mát xa v?i kem d??ng da (hay còn g?i l?* lotion). gi? d? b?n nh? nhõm mát xa v?t s?o trong 15-30s v?*i l?n trong ng?*y, nó s? thúc ??y l?p collagen d??i mô, giúp da sáng h?n v?* v?t s?o s? m?m h?n.

áp d?ng ph?i ch?ng nh?t cho s?o l?i, s?o sau m? v?* ph?u thu??*t.

5. Kem ch?ng n?ng

Nghe thì mang v? không liên quan nh?ng kem ch?ng n?ng ch?*nh l?* d?ng c? h?u d?ng trong vi?c khi?n cho m? v?t s?o c?a b?n. các tia c?c t?*m trong kho?ng ánh n?ng m?t tr?i lúc chi?u v?*o da mang th? khi?n ch??*m th?i k? tái t?o, ??ng th?i l?*m cho da c?a b?n t?o ra s?c t?, xu?t hi?n ??m ?en nâu trên da. b?i v??*y, vi?c tiêu dùng kem ch?ng n?ng v?i ch? s? SPF 15 tr? lên cho nh?ng v?t s?o l?* vô cùng nhu y?u.

?ng d?ng r? nh?t cho ?a s? các chi?c s?o, ??c thù l?* s?o trong kho?ng m?n.


4. H?*nh tây

Do ??c t?*nh kháng viêm, ch?ng oxy hóa v?* kháng khu?n m?* h?*nh tây hay các ch? ph?m mang tinh ch?t chi?t xu?t t? h?*nh tây mang th? l?*m gi?m ?áng ?? c??*p ?? to c?a s?o v?* l?*m m?m mô s?o m?* ko mang ph?n ?ng ph?. Hãy th??* tiêu dùng gel chi?t kh?i h?*nh trên nh?ng v?t s?o phì ??i 3 l?n/ng?*y trong th?i gian h??*u ph?u ?? th?y ???c s? d? bi?t.

?ng d?ng r? nh?t cho s?o b?ng; s?o phì ??i v?* s?o ph?u thu??*t.

3. Gi?m táo v?* m??*t ong

Gi?m táo v?* m??*t ong l?* nh?ng v??*t li?u trùng h?p tr? s?o th?n k? v?* nhi?u. Nh? v?i t?*nh sát khu?n v?* ch?ng oxy hoá cao, gi?m táo ???c tiêu dùng ph? bi?n nh? 1 ch?t khi?n cho s?ch t? nhiên v?* ch?t l?*m se. Nó không ?ánh bay ngay các v?t s?o m?n c? ho?*n to?*n nh?ng v?ng ch?c s? l?*m gi?m thi?u chúng m?t cách ?áng nói.

?? gi?m thi?u s?ng t?y v?* viêm ?? k?*ch ?ng lúc dùng gi?m táo, b?n s? h?u th? k?t h?p c?ng m??*t ong, xoa tr?c ti?p lên v?t s?o v?* r??*a l?i v?i n??c s?ch sau 10 phút.

áp d?ng th?p nh?t cho các dòng s?o m?n.hai. D?u (d?u olive v?* d?u d?a)

D?u olive v?* d?u d?a c?ng l?* nh?ng ph??ng thu?c t? d?ng tuy?t v?i. D?u d?a ch?a axit lauric, caprylic v?* capric, giúp khi?n l?*nh da b? th??ng t?n b?ng cách th?c k?*ch th?*ch cung ?ng collagen.

Trong d?u olive l?i gi?*u nh?ng vitamin quan y?u giúp xúc ti?n th?i k? ch?a l?*nh các v?t s?o m?n, gi? cho l?*n da c?a b?n ???c cung ?ng ?m v?* nuôi d??ng. Hãy th??* xoa bóp v?t s?o b?ng d?u ô liu ho?c d?a trong 5-10 phút v?*i l?n 1 ng?*y cho ??n khi b?n ??t ???c k?t qu? mong mu?n. B?n s? b?t th?n lúc th?y các v?t s?o ?ã m? ?i trông th?y ??y!

v??*n d?ng th?p nh?t cho các lo?i s?o m?n.

m?t. Vitamin C

ph? thông ng??i l?m t??ng vitamin E l?* phúc tinh trong vi?c khi?n cho l?*nh s?o, m? v?t thâm nh?ng b?n t?*nh, ch?*nh vitamin C m?i l?* li?u thu?c h?u d?ng nh?t. Vitamin C giúp c?i thi?n ?? ??*n h?i c?a da, khi?n gi?m m?n ?? v?* thúc ??y giai ?o?n l?*nh v?t th??ng, d?n c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a s?o.

?? xúc ti?n th?i k? t?ng h?p collagen, da c?a chúng ta c?ng c?n vitamin C. nh?ng th?y thu?c khuy?n kh?*ch s??* d?ng vitamin C h?*i hòa c? hai d?ng u?ng v?* bôi ?? có k?t qu? ph?i ch?ng nh?t.

?ng d?ng th?p nh?t cho các lo?i s?o m?n, s?o ph?u thu??*t.

Theo: doanhnghiepvn
__________________
hiruscar gel 20g

http://www.kemtriseo.com/kem-tri-seo...ar-gel-20g.htm
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0