India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

H?i ngh? VRES 2018 do Batdongsan.com.vn t? ch?c

Ng?*y 06/12/2018 v?a qua, t?i H?i ngh? VRES 2018 do Batdongsan.com.vn t? ch?c, Son Viet Property JSC. (SVP) ?ã gi?i .....
  #1  
12-21-2018
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 175 | 0.57 Per Day
H?i ngh? VRES 2018 do Batdongsan.com.vn t? ch?cNg?*y 06/12/2018 v?a qua, t?i H?i ngh? VRES 2018 do Batdongsan.com.vn t? ch?c, Son Viet Property JSC. (SVP) ?ã gi?i thi?u B? nh??*n di?n th??ng hi?u m?i v?i 2 s?c m?*u Black & Gold sang tr?ng, cùng ??i ng? tr? trung n?ng ??ng c?a Công ty.

L?* m?t th??ng hi?u uy t?*n trong l?nh v?c ??u t?, phát tri?n, ti?p th? v?* phân ph?i b?t ??ng s?n t?i Vi?t Nam, sau 3 n?m hình th?*nh v?* phát tri?n, hi?n SVP l?* m?t doanh nghi?p c? ph?n v?i v?n ?i?u l? 200 t? ??ng.

Hi?n nay, công ty ?ã v?* ?ang l?* nh?* ??u t?, ??ng th?i l?* ??n v? ti?p th? v?* phân ph?i các d? án: Hoi An Town Home Resort v?i 61 c?n khách s?n homestay t?i P. C?m H?*, Tp. H?i An; Oceanami Villas & Beach Club v?i 347 c?n bi?t th? bi?n t?i th?*nh ph? bi?n Long H?i (B?* R?a - V?ng T?*u); Sala Garden t?i Long Th?*nh (??ng Nai) - Hoa viên Ngh?a trang Sinh thái cao c?p. M?i ?ây SVP ?ã nh??ng quy?n phân ph?i th??ng hi?u n?i th?t h?ng sang Sonder Living (M?) t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Bên c?nh ?ó, ??n v?i H?i ngh? VRES 2018 l?n n?*y, SVP còn mang ??n cho các nh?* ??u t? b?t ??ng s?n Vi?t Nam m?t c? h?i ??u t? ??c ?áo v?i D? án Bi?t th? Sân Golf Emerson Edition, t?i th?*nh ph? Brisbane (Úc), n?i ?ang l?* tâm ?i?m c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n Úc v?i vi?c s? h?u công su?t khai thác cho thuê cao nh?t t?i East Coast, cùng ti?m n?ng gia t?ng lãi v?n lên ??n 100% trong trung h?n.

Emerson Edition có s? l??ng vô cùng gi?i h?n ch? 15 c?n bi?t th? ??ng c?p v?i t?m nhìn sân golf t? m?i không gian, v?* 6 c?n ?ã có ch? nhân, d? án ?ang thi công theo k? ho?ch v?* s? b?*n giao t? tháng 7/2019. ‘Emerson Edition l?* m?t c? h?i ??u t? gia t?ng lãi v?n (capital gain) h?p d?n, ??ng th?i mang ??n cho các nh?* ??u t? Vi?t Nam c? h?i s? h?u v?nh vi?n b?t ??ng s?n theo ?úng ngh?a ?en c?a nó, c?ng nh? c? h?i s? h?u qu?c t?ch t?i m?t trong nh?ng qu?c gia phát tri?n h?*ng ??u th? gi?i’ - Ông Nguy?n Ho?*ng Vi?t, Ch? t?ch H?QT SVP cho bi?t thêm.

V?i vi?c mang ??n d? án ??c ?áo v?* vô cùng gi?i h?n Emerson Edition, Son Viet Property JSC. (SVP) m?t l?n n?a kh?ng ??nh ??nh v? th??ng hi?u c?a mình t?i th? tr??ng b?t ??ng s?n Vi?t Nam, SVP luôn tinh ch?n nh?ng c? h?i ??u t? b?t ??ng s?n t?t nh?t, an to?*n nh?t v?* mang ??n giá tr? s??* d?ng cao nh?t cho nh?* ??u t?, bên c?nh các l?i ?*ch t?*i ch?*nh m?* b?t ??ng s?n mang l?i.

?? tham kh?o thông tin c?a Emerson Edition, truy c??*p https://emersonedition.vn ho?c Hotline 028 7109 39 88.


Ánh D??ng


Theo Nh?p s?ng kinh t?
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0