India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Gi?i thi?u máy tách rác, c?n c?a công ty Bách Hóa Môi Tr??ng

Bán máy tách rác, c?n k?*ch th??c tùy ch?nh giá t?*nh 90.000/ kg inox Công ty TNHH Th??ng m?i Bách .....
  #1  
08-29-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,348 | 1.09 Per Day
Gi?i thi?u máy tách rác, c?n c?a công ty Bách Hóa Môi Tr??ng


Bán máy tách rác, c?n k?*ch th??c tùy ch?nh giá t?*nh 90.000/ kg inox
Công ty TNHH Th??ng m?i Bách Hóa Môi Tr??ng chuyên cung c?p các s?n ph?m máy tách rác, máy tách c?n ???c gia công t? inox 304 theo hình d?ng v?* k?*ch th??c yêu c?u.
Gi?i thi?u các m?u máy tách rác ph? bi?n nh?t
Trong su?t quá trình bán h?*ng, công ty mình th?ng kê m?t s? m?u máy tách rác inox ph? bi?n nh?t nh? sau:
Máy tách rác d?ng t?nh
M?t s?n ph?m ph? bi?n, d? ch? t?o, d? s??* d?ng, ???c công ty Bách Hóa Môi Tr??ng cung c?p trên th? tr??ng ?? ph?c v? nhu c?u l?c tách rác v?i công su?t x??* lý nh?.
K?*ch th??c tiêu chu?n: D?*i x r?ng x cao = 1000x1000x1200 mm
K?*ch th??c khe l?c rác: 0,2 mm ho?c 0,5 mm ho?c 0,9 mm h?n h?n có 2 ??n 5 mm. K?*ch th??c có th? tùy ch?n
?? d?*y inox th?*nh máy tách rác: 3 mm
Lo?i inox: 304
???ng k?*nh ?ng v?*o ra: 110 mm
Công su?t x??* lý: 20 - 200 mét kh?i m?t gi?
Máy tách rác l??c c?*o
C?u t?o gi?ng nh? song ch?n rác tiêu chu?n n?m nghiêng m?t góc nh? h?n 90 ??, có l?p thêm h? th?ng thu gom rác t? ??ng.
K?*ch th??c tiêu chu?n: d?*i x r?ng x cao = 1500 x 500 x 1200 mm
?? d?*y th?*nh máy tách rác: 3 mm
Lo?i inox: 304
Công su?t x??* lý: 30 - 300 mét kh?i/ gi?
Máy tách rác tr?ng quay
C?u t?o máy tách rác tr?ng quay bao g?m b? ph??*n tách rác có hình tr? n?m ngang, gi?ng nh? hình chi?c tr?ng c?m c?a tr? em Vi?t Nam. Chi?c tr?ng n?*y ???c ??t trên m?t tr?c quay ??u khi l?*m vi?c ??ng c? s? quay v?* t?o ra ??ng l?c cho chi?c l?ng quay theo m?t h??ng duy nh?t.
K?*ch th??c tiêu chu?n: D?*i x r?ng x Cao = 1200 x 1200 x 1200 mm
?? d?*y inox: 3 mm
Lo?i inox: 304
Công su?t x??* lý: 50 - 500 nét kh?i/gi?
Thông tin công ty cung c?p máy tách rác
CÔNG TY TNHH TH??*NG M??*I BÁCH HÓA MÔI TR??NG
Mã s? thu?: 0109381762
C?p ng?*y: 26/01/2018
S? ?i?n tho?i: 0399.766.655
Tr? s? t?i H?* N?i: T?ng 4, s? 22, Ngõ 139 Thiên Hi?n, Ph??ng M? ?ình 1, Qu??*n Nam T? Liêm, Th?*nh ph? H?* N?i.
Chi nhánh H?i Phòng: ?i?n n??c T??ng Th?nh, 9/903 Tr??ng Chinh – ph??ng Quán Tr?- qu??*n Ki?n An – H?i Phòng
Chi nhánh ??* N?ng: S? 10 ???ng ?a M?n ?ông 4, Ph??ng Khuê M?, Qu??*n Ng? H?*nh S?n, Tp ??* N?ng
Chi nhánh Qu?ng Ninh: 555 Cao Th?ng, C??*a h?*ng Gas Xuân Nghiêm Vi?t Hi?n.
Chi nhánh H?i D??ng: ?u?o??ng Tra??n Quo??c Cha??n, Khu da?n cu? Ma??t So?n, P. Chi? Minh, TP.Chi? Linh

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0