India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

D?ch v? T? ch?c tang l?, h?a táng, an táng, xây d?ng m? ph?n

TangLeTronGoi.online l?* th?*nh viên tr?c thu?c Son Viet Property JSC. (SVP), m?t th??ng hi?u Nh?* Phát Tri?n v?* Phân ph?i .....
  #1  
12-12-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 328 | 0.61 Per Day
D?ch v? T? ch?c tang l?, h?a táng, an táng, xây d?ng m? ph?n


TangLeTronGoi.online l?* th?*nh viên tr?c thu?c Son Viet Property JSC. (SVP), m?t
th??ng hi?u Nh?* Phát Tri?n v?* Phân ph?i B?t ??ng S?n m?i v?i 5 n?m tu?i, v?n ?ã r?t quen
thu?c v?i c?ng ??ng các nh?* ??u t? t?i các D? án ??c ?áo v?* ??y ti?m n?ng; Hoi An Town Home
Resort, Ph??ng C?m H?* (Tp. H?i An), Oceanami Villas & Beach Club, Huy?n ??t ?? (Tp. Long
H?i); v?* nay ???c bi?t ??n nh? m?t ??n v? tiên phong Mô hình bán ??t d??ng sanh tr?c tuy?n
(online) v?i D? án Hoa Viên Ngh?a trang Sinh thái Sala Garden, Huy?n Long Th?*nh (T?nh ??ng
Nai).

TangLeTronGoi.online ra ??i v?i mong mu?n mang ??n nh?ng s?n ph?m, d?ch v? t?t nh?t
d?*nh cho ng??i ?ã khu?t v?i chi ph?* th??*t h?p lý.
TangLeTronGoi.online c?ng l?* m?t ??i tác ti?p th? v?* phân ph?i c?a Hoa Viên Ngh?a
Trang Sinh Thái SALA GARDEN, xã Tân Hi?p, huy?n Long Th?*nh, t?nh ??ng Nai.

D?CH V?
TangLeTronGoi.online l?* m?t th?*nh viên tr?c thu?c Son Viet Property JSC. (SVP), m?t
th??ng hi?u Nh?* Phát Tri?n v?* Phân ph?i B?t ??ng S?n m?i v?i 5 n?m tu?i, v?n ?ã r?t quen thu?c
v?i c?ng ??ng các nh?* ??u t? t?i các D? án ??c ?áo v?* ??y ti?m n?ng; Hoi An Town Home Resort,
Ph??ng C?m H?* (Tp. H?i An), Oceanami Villas & Beach Club, Huy?n ??t ?? (Tp. Long H?i);
v?* nay ???c bi?t ??n nh? m?t ??n v? tiên phong Mô hình bán ??t d??ng sanh tr?c tuy?n (online)
v?i D? án Hoa Viên Ngh?a trang Sinh thái Sala Garden, Huy?n Long Th?*nh (T?nh ??ng Nai).

TangLeTronGoi.online hân h?nh mang ??n các d?ch v? sau:
(1) T? ch?c tang l?
(2) Ho? táng
(3) An táng
(4) D?ch v? xây d?ng m? ph?n
(5) D?ch v? ch?m sóc m? ph?n
(6) T? ch?c s? ki?n tâm linh

S?N PH?M

TangLeTronGoi.online l?* m?t th?*nh viên tr?c thu?c Son Viet Property JSC. (SVP), m?t
th??ng hi?u Nh?* Phát Tri?n v?* Phân ph?i B?t ??ng S?n m?i v?i 5 n?m tu?i, v?n ?ã r?t quen thu?c
v?i c?ng ??ng các nh?* ??u t? t?i các D? án ??c ?áo v?* ??y ti?m n?ng; Hoi An Town Home Resort,
Ph??ng C?m H?* (Tp. H?i An), Oceanami Villas & Beach Club, Huy?n ??t ?? (Tp. Long H?i);v?* nay ???c bi?t ??n nh? m?t ??n v? tiên phong Mô hình bán ??t d??ng sanh tr?c tuy?n (online)
v?i D? án Hoa Viên Ngh?a trang Sinh thái Sala Garden, Huy?n Long Th?*nh (T?nh ??ng Nai).


TangLeTronGoi.online hân h?nh mang ??n các s?n ph?m sau


(1) M? ??n
(2) M? ?ôi
(3) M? Gia T?c lo?i 8 huy?t (48 m2)
(4) M? Gia T?c lo?i 12 huy?t (> 96 m2)
(5) M? Gia T?c lo?i 16 huy?t ( > 200 m2)

TIN T?C

cafef.vn/svp-tien-phong-mo-hinh-ban-dat-duong-sanh-online-
2018090611364608.chn

cafef.vn/sala-garden-va-cuoc-cach-mang-trong-mo-hinh-hoa-vien-nghia-trang-vietnam-20181114073021306.chn

cafef.vn/hoa-vien-sinh-thai-sala-garden-dinh-nghia-lai-nghia-trang-tai-viet-nam-
20181015183714988.chn

cafef.vn/sala-garden-diem-du-lich-tam-linh-moi-o-khu-vuc-phia-nam-
20190321180928992.chn

tienphong.vn/dia-oc/sala-garden-thay-doi-dien-mao-nghia-trang-viet-nam-
1468745.tpo

tienphong.vn/dia-oc/hoa-vien-nghia-trang-va-dich-vu-tang-le-tron-goi-suphat-trien-tat-yeu-cua-tuong-lai-1486611.tpo

LIÊN H?
PETROLAND, Qu??*n 2, Tp. H? Ch?* Minh
Hotline 0908 11 09 88 (Viber / Zalo)
Sales@ SVP.vn

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0