India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

D? án th?nh v??ng residence 2 - ??t n?n C? Chi

Khu Dân C? Th?nh V??ng 2 S? ki?n ??c bi?t v?*o ng?*y 02/06/2019, ra m?t 30 n?n ??t S? h?ng .....
  #1  
05-18-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 176 | 0.56 Per Day
D? án th?nh v??ng residence 2 - ??t n?n C? Chi


Khu Dân C? Th?nh V??ng 2

S? ki?n ??c bi?t v?*o ng?*y 02/06/2019, ra m?t 30 n?n ??t S? h?ng riêng ??p nh?t trên ???ng Nguy?n Th? L?ng v?i nhi?u l?i th? ti?m n?ng v?* giá c? h?p lý:

V? tr?*:
V?i ?u th? n?i b??*t v? v? tr?*, Th?nh V??ng 2 Residence t?a l?c ngay m?t ti?n ???ng Nguy?n Th? L?ng l?* tr?c ???ng ch?*nh k?t n?i tr?c ti?p t? QL22 qua H? V?n T?ng t?i T?nh L? 8.
T? KDC Th?nh V??ng 2, c? dân ch? c?n 20’ di chuy?n theo 1 tr?c ???ng t? Nguy?n Th? L?ng ra QL22 ?? v? ??n Tr??ng Chinh Tân Bình.
N?m t?i v? tr?* trung tâm các tr?c l? ch?*nh nh? T?nh L? 8, QL22, Nguy?n Th? L?ng… Th?nh V??ng Residence 2
+ Cao t?c M?c B?*i – Tây Ninh. T? Hóc Môn ??n M?c B?*i Tây Ninh (TP ?ang lên k? ho?ch ngân sách).
+ Tuy?n Metro s? 2 – d?c QL22 v? B?n Th?*nh (Thu?c các tuy?n Metro c?a TP), ???c tri?n khai, thì D? Án ??t N?nTh?nh V??ng 2 nói riêng v?* Khu v?c C? Chi theo h??ng QL22 nói chung s? có ??* t?ng tr??ng m?nh m?, thu hút ???c nhi?u s? ??u t? phát tri?n kinh t?, c?ng nh? kéo theo m?t l??ng l?n dân c? ?? v? sinh s?ng v?* l?*m vi?c.

Pháp Lý D? Án ??t N?nTh?nh V??ng Residence 2

?ã có s? riêng t?ng n?n
Khách nh??*n n?n v?* xây d?ng ???c ngay.

H? T?ng:
D? Án ??t N?nTh?nh V??ng Residence ???c ??u t? h? t?ng ho?*n ch?nh v?* b?*i b?n.
H? th?ng thu n??c m?a v?* thoát n??c th?i riêng.
?i?n âm n??c máy, cây xanh, v?a hè r?ng thoáng, ?èn chi?u sáng n?ng l??ng m?t tr?i.
Ngo?*i ra còn có công viên n?i b? ph?c v? riêng cho c? dân.

Ti?n ?*ch ??t N?n th?nh v??ng c? chi

H? th?ng các ngân h?*ng, siêu th?, ch? truy?n th?ng, Trung tâm H?*nh Ch?*nh, B?nh vi?n Xuyên Á, các phòng khám chuyên khoa..v..v
Giá v?* ph??ng th?c thanh toán:
Giá giao ??ng tùy t?ng v? tr?*, t? 13,5tr/m2
Thanh toán nhi?u ??t
Thanh toán 50% nh??*n n?n, 50% còn l?i tr? góp qua s? h? tr? c?a ngân h?*ng Vietcombank, VIB, OCB

5 phút ??n Th? Tr?n C? Chi
20 phút ??n Tr??ng Chinh, Tân Bình Di?n t?*ch ?a d?ng t? 97m2 - 120m2 Giá ch? t? 13,5tr/ m2 S? h?ng riêng t?ng n?n

Ngân h?*ng h? tr? tr? góp trong 20 n?m v?i lãi su?t ?u ?ãi
N?m t?i v? tr?* trung tâm v?* ???c bao quanh b?i các tr?c l? ch?*nh nh? T?nh L? 8, QL22, Nguy?n Th? L?ng… Nên vi?c di chuy?n, ?i l?i v?* k?t n?i giao thông t? Th?nh V??ng Residence 2 t?i các khu v?c lân c??*n tr? nên vô cùng thu??*n l?i v?* d? d?*ng
???c bao quanh b?i nhi?u tuy?n giao thông chi?n l??c nh?:
- TL15, TL8, QL22… ???c nâng c?p m? r?ng
- Cao t?c M?c B?*i – Tây Ninh. T? Hóc Môn ??n M?c B?*i Tây Ninh
- Tuy?n Metro s? 2 – d?c QL22 v? B?n Th?*nh

???????? liên h? ngay ?? ???c báo giá v?* ch?n lô ?ng ý nh?t nhé
Ch? ??u T?: B?o Th?nh Land
98 ???ng S? 7- KDC Cityland, Ph??ng 7, Gò V?p, HCM
Hotline: 08 1800 7868

Xem thêm: https://baothinhland.com/khu-dan-cu-thinh-vuong-2/

https://baothinhland.com/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0