India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Cityland Bình D??ng- Mua ??t t?ng v?*ng - 0937.988.767

Cityland Bình D??ng- Mua ??t t?ng v?*ng - D? án hót nh?t n?m 2019 Cityland Bình D??ng l?* tâm ?i?m .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 176 | 0.56 Per Day
Cityland Bình D??ng- Mua ??t t?ng v?*ng - 0937.988.767


Cityland Bình D??ng- Mua ??t t?ng v?*ng
- D? án hót nh?t n?m 2019 Cityland Bình D??ng l?* tâm ?i?m c?a Khu v?c ph?*a Nam
- ?ón ch?*o siêu d? án Cityland Bình D??ng, C? h?i ??u t? v?* an c?, l??*p nghi?p.
- V?*o ng?*y 14.07.2019 h?*ng lo?t s?n ph?m m?i, giá vô cùng t?t s? ???c bung ra th? tr??ng.
- Ch? c?n ??t ch? 30 tri?u quý khách ???c b?c th?m qu?* t?ng t? ph?*a ch? ??u t?.
- V?i h?*ng ng?*n ph?n qu?* tr? giá h?*ng tr?m tri?u ??ng : ( Xe SH, T? l?nh, Ti vi, v?* h?*ng tr?ng l??ng v?*ng SJC…)
- Ch? v?i 850 tri?u (Giá G?c) khách h?*ng có c? h?i s? h?u ngay lô ??t trung tâm.
- ??n v? phân ph?i ch?*nh hotline: 0937.988.767

V? tr?*:
- N?m trên tuy?n ???ng huy?t m?ch liên t?nh 746.
- M?t ti?n ???ng 40m
- Ngay c?nh khu công nghi?p l?n nh?t Tx. Tân Uyên

Quy mô, ti?n ?*ch d? án:
- T?ng ?i?n t?*ch h?n 51 Ha
- S? l??ng s?n ph?m vô cùng phong phú, lên ??n g?n 4000 s?n ph?m ch?a bao g?m các ti?n ?*ch l?n nh?:
+ Trung tâm th??ng m?i, ch?…
+ Tr??ng h?c các c?p I II III, tr??ng m?m non…
+ B?u ?i?n, ngân h?*ng, ?y ban, Công an Ph??ng,…
+ H?*ng lo?t khu công nghi?p l?n
+ Sân gold, Công viên cây xanh, sân bóng ?á….
+ ?i?n âm, n??c th?y c?c, v?a hè, cây xanh,….
+ ???ng n?i b? 13m, 20mPháp lý v?* t?*nh thanh kho?n c?a d? án.
- D? án quy ho?ch chu?n 1/500.
- Ký h?p ??ng v?* mua bán tr?c ti?p ch? ??u t?.
- S? h?ng riêng, xây d?ng t? do, v?* không gi?i h?n th?i gian xây d?ng.
- Bao gi?y phép xây d?ng.
Ng?*y 14.07.2019 n?*y ch?*nh th?c m? bán d? án Cityland Bình D??ng
Ch? 850 tri?u ??ng, s? h?u ngay lô ??t v?* h?*ng ng?*n ph?n qu?* giá tr? l?n.
??n v? ??ng phân ph?i hotline: 0937.988.767
**** Có xe ??a ?i tham quan mi?n ph?* h?*ng tu?n ****
Ch??ng Trình m? bán City Land Bình D??ng
MUA ??T LI?N TAY – NH?N NGAY QUÀ KH?NG

*** Các gi?i th??ng bôc th?m
- 1 Xe SH mode
- 1 Tivi Sony
- 2 T? lanh samsung
- 5 ?i?n thoai smartphone
- 8 N?i c?m ?i?n
- 10 Máy xay sinh t?
***Phi?u rút th?m:
1. Khách tham quan: không có phi?u
2. Khách ??t ch? (không chuy?n c?c): 1 phi?u
3. Khách chuy?n c?c ???c 3 phi?u + ???c t?ng 5 ch? v?*ng trong ng?*y m? bán
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0