India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

C?n tuy?n Nhân Viên ph?c v? quán Tr?* S?a T?i Phan Thi?t

Tuy?n ph?c v? quán TRÀ S?A SHANGCHA Phan Thi?t - Bình thu??*n TUY?N D?NG NHÂN S? v Tr?* S?a ShangCha .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
C?n tuy?n Nhân Viên ph?c v? quán Tr?* S?a T?i Phan Thi?t


Tuy?n ph?c v? quán TRÀ S?A SHANGCHA Phan Thi?t - Bình thu??*n

TUY?N D?NG NHÂN S?
v Tr?* S?a ShangCha thông báo tuy?n d?ng các v? tr?* nh? sau:
A/ Ch?c v?: Pha ch? tr?* s?a (nam, n? tu?i t? 23 ??n 30) (ngo?i hình d? nhìn)
1) Trình ??: B?ng c?p 3
2) Ch?u khó h?c h?i, l?ng nghe, ?am mê, sáng t?o, t?*nh k? lu??*t, trách nhi?m công vi?c
3) Có ph??ng ti?n ?i l?i
4 G?n bó lâu d?*i v?i quán

B/ Ch?c v?: Thu ngân (N? tu?i t? 25 ??n 30) (2 ng??i, ngo?i hình d? nhìn )
1) Trình ?? c?p 3 ho?c trung c?p k? toán
2) 1 n?m kinh nghi?m ?ã t?ng l?*m qu?y thu ngân. Báo cáo, k?t s? h?ng ng?*y
3) Có t?*nh k? lu??*t, trách nhi?m, th??*t th?*, h?c h?i, l?ng nghe
4) Anh v?n giao ti?p c? b?n

C/ Ch?c v? : ph?c v? nam , n? ( tu?i t? 18 ??n 25 ) (ngo?i hình d? nhìn)
(?u tiên sinh viên , nh??*n sinh viên l?*m to?*n th?i gian v?* bán th?i gian h? s? nh??*n không gi?i h?n )
1) Trung th?c, l?ng nghe v?* k? lu??*t trong công vi?c
2) S? ???c ??*o t?o trong môi tr??ng F&B

M?c l??ng th?a thu??*n v?i t?ng v? tr?*
-Chi ti?t liên h? s? ?i?n tho?i: 0963468716 (Vy) – 0363.292.217 (Xuân) ho?c g??*i h? s? v? ??a ch?: 79 Lê Du?n, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thi?t, Bình Thu??*n.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0