India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Công ty Tnhh ??u t? s?n xu?t v?* xây l?p c? ?i?n Vinamex

K?*nh th?a Quý khách h?*ng Công ty Tnhh ??u t? s?n xu?t v?* xây l?p c? ?i?n Vinamex ???c th?*nh .....
  #1  
05-24-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 40
:
: 1,557 | 0.76 Per Day
Công ty Tnhh ??u t? s?n xu?t v?* xây l?p c? ?i?n Vinamex


K?*nh th?a Quý khách h?*ng Công ty Tnhh ??u t? s?n xu?t v?* xây l?p c? ?i?n Vinamex
???c th?*nh l??*p n?m 2013 trên c? s? gi?y ??ng ký kinh doanh s? : 0106361567 Do s? k? ho?ch ??u t? TP HN c?p . Ho?t ??ng ch? ch?t trong l?nh v?c:
* SX phân ph?i Thang máng cáp , các s?n ph?m c? kh?* liên quan c? ?i?n .
* SX phân ph?i T? ?i?n, t? rack, V? c?u h?a, c??*a ch?ng cháy.
* T? RACK – T? M??*NG – KHAY CÁP – MÁNG CÁP - .. THANG CÁP
* Thi công công trình c? ?i?n nh? ….

Công ty Vinamex có ??i ng? công nhân viên l?*nh ngh?, ???c ??*o t?o b?*i b?n, v?i nhi?u n?m kinh nghi?m, ??i ng? k? s? sát v?i th?c t? công trình, Trên c? s? ?ó chúng tôi xác ??nh th? tr??ng xây d?ng, xây l?p c? ?i?n còn ti?m n?ng v?* b? ng?.
??c bi?t v?i nhu c?u s??* d?ng các s?n ph?m ?áp ?ng cho công ngh? cao, S?n ph?m mang t?*nh th?m m?, v?* k? thu??*t . S?n ph?m Thang cáp, máng cáp, t? ?i?n, t? rack,…. ???c ?ánh giá cao trên th? tr??ng.
Quan ?i?m kinh doanh c?a chúng tôi
-Ti?p c??*n thông tin nhanh chóng, x? lý thông tin ch?*nh xác, bóc tách v?* lên Ph??ng án giá nhanh nh?t, ti?t ki?m nh?t, giá t?t nh?t, ?áp ?ng th?i gian c?p h?*ng nhanh nh?t, d?ch v? t?t nh?t .
-Quý khách h?*ng ???c giao h?*ng t?i chân công trình v?* các t?nh lân c??*n
-Ph??ng th?c thanh toán linh ho?t nh?t .
V?i ph??ng trâm h?*nh ??ng vì ?ôi bên cung có l?i v?* ??m b?o l?i ?*ch cho các bên liên quan.
Trân tr?ng c?m ?n Qúy khách h?*ng!

M?I CHI TI?T VUI LÒNG LIÊN H?
CÔNG TY TNHH ??U T? S?N XU?T VÀ XÂY L?P C?* ?I?N VINAMEX
?C: T? dân ph? Phú H?* – P Tây M? - Qu??*n Nam T? Liêm – TP H?* N?i
Hotline Kinh doanh : 0989330273 H? tr? 24/7
Website : vinamex.net.vn - email : vinamex.vinamex@gmail.com

 India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0