India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Công ty ?òi – thu h?i n? h?p pháp cho doanh nghi?p, cá nhân ? H?* N?i

SEALAW có 40 lu??*t s? cùng 25 cán b? pháp lý chuyên môn, 18 t? ch?c th?*nh viên trong liên .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 176 | 0.56 Per Day
Công ty ?òi – thu h?i n? h?p pháp cho doanh nghi?p, cá nhân ? H?* N?i


SEALAW có 40 lu??*t s? cùng 25 cán b? pháp lý chuyên môn, 18 t? ch?c th?*nh viên trong liên minh pháp lý SEALAW GROUP, g?n 20 n?m hình th?*nh phát tri?n ?ã th? lý gi?i quy?t trên 18.000 v?/vi?c.


1. D?ch v? THU N? doanh nghi?p h?p pháp, chuyên nghi?p, hi?u qu? tr??c t? t?ng: dichvuthuno.com
2. Chuyên gia cao c?p t? v?n, x??* lý gi?i quy?t TRANH CH?P KINH DOANH TH??*NG M??*I, s? h?u tr?* tu?.
3. D?ch v? ??NG KÝ KINH DOANH: Th?*nh l??*p, thay ??i ??ng ký kinh doanh nghi?p v?n trong n??c v?* v?n n??c ngo?*i (l??*p m?i, sáp nh??*p, h?p nh?t, chia tách; thay ??i th?*nh viên/c? ?ông, v?n, t?*i s?n; thay ??i tr? s?; VP ??i di?n, chi nhánh, ??a ?i?m kinh doanh...). luatsudongnama.com
4. T? v?n l??*p d? án ??u t?, nh?* x??ng, máy móc thi?t b?.
5. T? v?n các hình th?c h?p tác ??u t?, góp v?n.
6. T? v?n, x??* lý tranh ch?p n?i b? (th?*nh viên góp v?n, lao ??ng).
7. T? v?n c?p ch?ng ch?, ch?ng nh??*n các lo?i: ch?ng ch? h?*nh ngh?, an nin tr??*t t?, phòng cháy ch?a cháy, n?ng l?c xây d?ng, d??c m? ph?m, th?c ph?m, gi?y phép.... giayphepviet.com
8. T? v?n SO??*N TH?O, th?m tra v?* cung c?p mi?n ph?* các lo?i M?u v?n b?n trong ho?t ??ng doanh nghi?p (h?p ??ng, ??n t?, công v?n, bi?u m?u...). tracuuvanban.com
9. Tham gia t? t?ng to?* án ho?c tr?ng t?*i: kinh doanh th??ng m?i, ly hôn, chia th?a k?, tranh ch?p nh?* ??t, hình s?, lao ??ng, h?*nh ch?*nh...
10. B?o h?, ??i di?n, qu?n lý, khai thác quy?n tác gi?: quyentacgia.org
11. ??i di?n ngo?*i t? t?ng v?* d?ch v? khác. luatsudongnama.vn

Liên h? ho?c tham kh?o thêm:
LU?T S? ?ÔNG NAM Á
CÔNG TY LU?T H?P DANH ?ÔNG NAM Á SEALAW
??a ch?: 76 Cù Ch?*nh Lan, Thanh Xuân, H?* N?i, Vi?t Nam
Website: luatsudongnama.com / dichvuthuno.com
?i?n tho?i: 024.35656858 / 024.22178898 / 0902278899
Email: contact@ sealaw.vn / luatsudongnama@ gmail.com
Skype: luatsudongnama
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0