India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Bán tr?* gi?o c? lam – ?i?u tr? m? máu, huy?t áp cao – gi?m béo hi?u qu?

??i t??ng s??* d?ng: - M? máu, béo phì; - Nóng trong ng??i, men gan cao, gan nhi?m m?, viêm .....
  #1  
12-15-2018
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 175 | 0.57 Per Day
Bán tr?* gi?o c? lam – ?i?u tr? m? máu, huy?t áp cao – gi?m béo hi?u qu?


??i t??ng s??* d?ng:
- M? máu, béo phì;
- Nóng trong ng??i, men gan cao, gan nhi?m m?, viêm gan;
- Huy?t áp cao, x? v?a ??ng m?ch, t?c ngh?n ??ng m?ch, thi?u máu lên não, nguy c? tai bi?n, ??t qu? cao;
- Ng??i ti?u ???ng ( ?ái tháo ???ng).
- Ng??i bình th??ng s??* d?ng th??ng xuyên giúp gi?i nhi?t mát gan, thanh l?c c? th?, t?ng c??ng ch?c n?ng gan, ?i?u hòa huy?t áp, tim m?ch, nâng cao th? tr?ng, t?ng c??ng s?c ?? kháng, phòng ng?a các b?nh tim m?ch v? sau.,


Công d?ng c?a tr?* gi?o c? lam:
- Gi?m lipid máu, Gi?m Triglycerid, Gi?m Cholesterol to?*n ph?n, h? m? máu, gi?m béo b?ng, béo ?ùi;
- Gi?i nhi?t, mát gan, t?ng c??ng ch?c n?ng gan, h? men gan, h? tr? ?i?u tr?: men gan cao, gan nhi?m m?, viêm gan, x? gan;
- ?i?u hòa huy?t áp, tim m?ch, t?ng c??ng tu?n ho?*n máu lên não, ch?ng t?c ngh?n, x? v?a ??ng m?ch, ng?n ng?a nguy c? tai bi?n do các b?nh tim m?ch.
- H? tr? h? ???ng huy?t, phòng ng?a các bi?n ch?ng do ti?u ???ng.


H??ng d?n s??* d?ng tr?* gi?o c? lam:
Ng?*y dùng 20-30gr pha nh? tr?*, u?ng thay n??c h?*ng ng?*y, có th? u?ng nóng ho?c ?? t? l?nh ??u ???c.
L?u ý: Ng??i huy?t áp th?p n?u dùng, nên pha thêm v?*i lát g?ng t??i u?ng cùng ?? ch?ng t?t huy?t áp.Tr?* gi?o c? lam ?óng gói hút chân không

Xem chi ti?t công d?ng v?* h??ng d?n s??* d?ng s?n ph?m t?i ?ây ho?c link d??i:
Tr? Gi?o C? Lam


Giá s?n ph?m: 140.000?/500gr ( Ship H?*ng To?*n Qu?c).


Liên h? mua h?*ng:

Công ty c? ph?n tr?* th?o d??c Tr??ng Xuân

Website: www.thaoduocquy.vn

C??*a h?*ng t?i H?* N?i: S? nh?* 36, ngõ 165, ph? Chùa B?c.
C??*a h?*ng t?i H? Ch?* Minh: 15A Cô B?c, ph??ng 1, qu??*n Phú Nhu??*n
?i?n tho?i: 024 3564 0311
Mobi phone: 0978 491 908 ho?c 0984 795 198
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0