India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Bán d?ng c? th??* ma túy ch?*nh xác, que th??* ma túy

Que th??* ma túy t?ng h?p 4 chân (N??c ti?u) l?* d?ng c? xét nghi?m s?c ký mi?n d?ch ??nh .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 372 | 0.65 Per Day
Bán d?ng c? th??* ma túy ch?*nh xác, que th??* ma túy


Que th??* ma túy t?ng h?p 4 chân (N??c ti?u) l?* d?ng c? xét nghi?m s?c ký mi?n d?ch ??nh t?*nh nhanh, phát hi?n ??ng th?i 04 ch?t gây nghi?n khác nhau trong m?u n??c ti?u c?a con ng??i v?i n?ng ?? c? th? nh? sau:
+ MET: n?ng ?? 1.000 ng/ml
+ THC: n?ng ?? 50 ng/ml
+ MDMA: n?ng ?? 500 ng/mml
+ MOP: n?ng ?? 300 ng/ml

QUY CÁCH S?N PH?M:
- Que th??* ???c ?óng gói riêng
- C?c ??ng n??c ti?u
- H?p 25 test
- Xu?t x?: Polymed Therapeutics, Inc
C?NH BÁO VÀ PHÒNG NG?A
- Ch? dùng cho xét nghi?m chu?n ?oán
- Không s??* d?ng khi ?ã h?t h?n ho?c bao bì b? rách, không tái s??* d?ng
- Kit th??* n?*y có ch?a các s?n ph?m có ngu?n g?c t? ??ng v??*t. Ki?n th?c ?ã ???c xác nh??*n v? v?n ?? ngu?n g?c hay v? sinh c?a các lo?*i ??ng v??*t n?*y không ho?*n to?*n ??m b?o l?* không có tác nhân truy?n b?nh. Do v??*y, nên có nh?ng bi?n pháp phòng ng?a lây nhi?m (v?* d?: không ?n hay h?*t v?*o,…)
- Tránh lây nhi?m chéo t? m?u ph?m b?ng cách s??* d?ng d?ng c? ??ng m?i cho m?i m?u ph?m.
- ??c k? quy trình xét nghi?m tr??c khi ti?n h?*nh
- Không ?n, u?ng hay hút thu?c trong khu v?c l?*m xét nghi?m. Th??*n tr?ng v?i t?t c? các m?u ph?m vì chúng có ch?a tác nhân lây nhi?m. Tuân th? m?i l?i c?nh báo ?? tránh các r?i ro nhi?m trùng trong su?t quá trình xét nghi?m v?* tuân th? các quy ??nh v? tiêu h?y m?u ph?m. M?c ?? b?o h? y t? nh? áo cho?*ng, g?ng tay s??* d?ng m?t l?n, b?o v? m?t trong quá trình xét nghi?m.
- ?? ?m v?* nhi?t ?? không ??m b?o có th? ?nh h??ng không t?t ??n k?t qu? xét nghi?m.
- Các d?ng c? xét nghi?m ?ã s??* d?ng ph?i ???c tiêu h?y theo quy ??nh.
B?O QU?N VÀ ?? ?N ??NH
- B?o qu?n kit th??* ? nhi?t ?? 2-30oC cho ??n ng?*y h?t h?n s??* d?ng in trên bao bì.
- Kit th??* ph?i ???c b?o qu?n trong túi ?óng k?*n cho ??n khi l?y ra s??* d?ng.
- Không ???c l?*m ?ông b?ng s?n ph?m.
- Tránh l?*m b?n các th?*nh ph?n c?a kit th??*. Không s??* d?ng s?n ph?m n?u b? b?n ho?c k?t t?a. Ô nhi?m sinh h?c t? các thi?t b? ch? t?o, d?ng c? ??ng m?u ph?m hay thu?c th??* có th? d?n ??n k?t qu? xét nghi?m sai l?ch.
H??NG D?N S? D?NG:
?? kit th??*, m?u ph?m, b? ?i?u ch?nh ? nhi?t ?? phòng (15-30oC) tr??c khi l?*m xét nghi?m.

1. L?y kit th??* ra kh?i túi k?*n ho?c h?p ??ng s?n ph?m v?* s??* d?ng ngay khi có th?. ?? ??t k?t qu? t?t nh?t, to?*n b? quá trình xét nghi?m ph?i ???c ho?*n th?*nh trong vòng 1 gi?.
2. C?m ph?n cu?i kit th??* ch? in tên s?n ph?m. Tránh l?*m b?n, không ch?m v?*o m?*ng kit th??*.
3. C?m kit th??* theo chi?u d?c, nhúng kit th??* v?*o m?u ph?m n??c ti?u kho?ng ?*t nh?t 10-15 giây. Không ngâm quá v?ch t?i ?a (MAX) trên kit th??*.
4. Sau khi ho?*n th?*nh xét nghi?m, l?y kit th??* ra kh?i m?u ph?m v?* ??t nó lên 1 m?t ph?ng không th?m n??c. B?t ??u t?*nh th?i gian v?* chpwf v?ch m?*u xu?t hi?n. ??c k?t qu? trong vòng 5 phút. Không s??* d?ng k?t qu? quá 10 phút.
DI?N GI?I K?T QU?:
??c k?t qu? ??i v?i m?i ch?t gây nghi?n t?i ô k?t qu? t??ng ?ng v?i ch?t gây nghi?n ?ó trên kit th??*
1. D??ng t?*nh: Ch? xu?t hi?n m?t v?ch ch?ng ? vùng ch?ng (C). Không th?y xu?t hi?n v?ch k?t qu? (T).
2. Âm t?*nh: Xu?t hi?n hai v?ch m?*u rõ r?t. M?t v?ch ? vùng ch?ng (C), v?ch kia ? vùng k?t qu? (T)
3. K?t qu? không có giá tr?: Không th?y xu?t hi?n v?ch ch?ng. Nên lo?i b? nh?ng k?t qu? không xu?t hi?n v?ch n?*y. Vui lòng xem quy trình l?*m l?i xét nghi?m m?i v?* th?c hi?n l?i v?i kit th??* khác. N?u hi?n t??ng không có k?t qu? v?n l?p l?i, ng?ng s??* d?ng kit th??* v?* liên h? v?i nh?* phân ph?i ?? ???c gi?i ?áp.


Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0