India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > ANTIRESERVATION FORUM > DISCUSSIONS on Reservation > Opinion

D?ch v? k? toán thu? ??n v? n??c ngo?*i

Nh??*n l?*m d?ch v? k? toán thu?, ??i lý thu? 100% english ho?c song ng? Vietnamese/ English cho các ??n .....
  #1  
01-02-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day
D?ch v? k? toán thu? ??n v? n??c ngo?*i


Nh??*n l?*m d?ch v? k? toán thu?, ??i lý thu? 100% english ho?c song ng? Vietnamese/ English cho các ??n v? n??c ngo?*i, các d?ch v? nh??*n th?c hi?n:Nh??*n l?*m d?ch v? ??i lý thu?: kê khai thu?, quy?t toán thu?, ho?*n thu? GTGT

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c GiangT?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n l?*m trên ph?n m?m k? toán, l?*m ??n ?âu b?*n giao v?* c??*p nh??*t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? v?* ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.Chi ph?* th?a thu??*n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n:?1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:H?*ng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn b?*i h?*ng n?m, L??*p báo cáo thu? GTGT, t?m t?*nh TNDN h?*ng tháng, quý g??*i c? quan thu?, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L??*p báo cáo t?*i ch?*nh, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toánPhân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u v?*o, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu??*t, H?ch toán v?* ghi s? sách các ch?ng t?, L??*p v?* in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? v?* hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung v?* ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p l?*m vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0