View Single Post
  #2  
11-15-2022
vanphong11021
Member
 
: Oct 2018
: Yên Bái
: 43
:
: 30 | 0.02 Per Day

L?p ??y s?o r? nhanh chóng ch? mang b?* k?*p n?*y

H?*nh trình l?p ??y s?o r? ch?ng ph?i d? b?i ?ây l?* các t?n th??ng n?ng, c?n th?i gian v?* cách ?i?u tr? phù h?p ?? có hi?u qu?. D??i ?ây l?* các cách l?*m cho ??y chi?c s?o n?*y hi?u qu? ???c ph? thông ng??i áp d?ng.


m?t. S?o r? l?* gì?

S?o r? l?* các v?t lõm xu?t hi?n trên b? m?t da, có th? trông th?y b?ng m?t th??ng. S?o r? dù r?ng không tác ??ng ??n s?c kh?e nh?ng gây m?t th?m m?, ?nh h??ng t?i tâm lý “kh? ch?”.
S?o r? gây m?t th?m m?, ?nh h??ng t?i tâm lý

S?o r? hình th?*nh lúc h? so bì b? th??ng t?n n?ng, vùng da không còn kh? n?ng h?i ph?c t? b?*o m?i, t?o nên nh?ng v?t lõm trên da. D?a v?*o d?ng hình v?* k?*ch th??c, s?o r? ???c phân ra th?*nh nh?ng cái sau:

? S?o r? chân ?á nh?n: K?*ch th??c s?o nh? v?* h?p, t??ng t? nh? l? chân lông sâu.

? S?o r? chân vuông: V?t s?o s? h?u d?ng ??u tròn ho?c hình b?u d?c, mi?ng s?o r?ng.

? S?o r? hình l??n sóng: các c?nh c?a s?o ko v?i hình dáng rõ r?*ng, nh?p nhô trên b? m?t da nh? hình l??n sóng.

2. các cách l?p ??y s?o r? r?ng rãi hi?n gi?

Theo nh?ng chuyên gia, th?y thu?c da li?u chia s?, s?o r? khó có th? bình ph?c ho?*n to?*n. không nh?ng th?, v?n v?i th? ???c c?i thi?n n?u áp d?ng ?úng b?* quy?t.

2.1 ?i?u tr? b?ng khoa h?c cao

??i mang nh?ng v?t s?o r? m?i hình th?*nh, k?*ch th??c nh? v?i th? dùng các v??*t li?u trong kho?ng b?ng nhiên nh? ngh? t??i, m??*t ong, nha ?am... bên c?nh ?ó c?n b?n ch?* dùng ?? th?y rõ hi?u qu?. Còn v?i nh?ng v?t s?o r? lâu n?m, th??ng t?n n?ng, k?*ch th??c l?n nên có s? can thi?p trong kho?ng các ph??ng pháp ?i?u tr? b?ng khoa h?c cao.

Bóc tách s?o

cách ?i?u tr? khoa h?c cao bóc tách s?o (subcision) s? dùng kim y khoa ?âm xuyên qua b? m?t da v?* phá v? v?c các s?i k?t liên mang s?o ? bên d??i giúp khi?n ??y da ? các v?t r? t?c ?? h?n.

Laser v?* tiêm ch?t l?*m ??y

Ch?nh hình s?o b?ng tia laser l?* cách m?i xu?t hi?n giúp ?i?u tr? s?o. Laser s? l?n chi?m giúp cho t? b?*o da m?i b?t ??u l?n m?nh trên m?t v?t s?o, k?*ch ho?t s? s?n sinh collagen giúp khi?n cho ??y v?t s?o hi?u qu?.
Tiêm laser v?* ch?t l?*m cho ??y h? tr? d?t ?i?m các v?t s?o r? lâu n?m

k? bên laser, tiêm ch?t khi?n ??y s? giúp khi?n cho ??y các v?t r? trong kho?ng th??ng t?n trên da, giúp da b?ng ph?ng b?ng ph??ng pháp dùng collagen ho?c m? n?n v?*o vùng da s?o. tuy nhiên, cách n?*y có th? ?n c?t m?t s? r?i ro cho da nh? k?*ch ?ng, d? ?ng v?* nhi?m trùng.

L?n kim

L?n kim th??ng ???c dùng ?? ?i?u tr? s?o r? b?ng cách th?c ??a nh?ng ??u kim nh?, v?i ki?u dáng ??c tr?ng ?nh h??ng v?*o nh?ng vùng da có s?o, t?o ra v?t th??ng fake ?? k?*ch ho?t c? ch? t? khi?n l?*nh th??ng c?a thân th?. L?n kim còn ??a tr?c ti?p d??ng ch?t v?*o, giúp nuôi d??ng, h?i ph?c v?* l?*m l?*nh các h? t?n trong kho?ng sâu bên trong.

hai.2 tiêu dùng kem tr? s?o r?

b?* quy?t tr? s?o b?ng khoa h?c cao mang hi?u qu? v?i v?t s?o lâu n?m, th??ng t?n n?ng nh?ng t??ng ??i t?n kém giá ti?n v?* g?p ph? quát r?i ro v?* nh? ko mua ???c c? s? b?nh vi?n, th?m m? uy t?*n.

Vi?c ?i?u tr? b?t nói lo?i s?o n?*o c?ng nên ???c th?c h?*nh c?*ng s?m c?*ng t?t, ph?i ch?ng nh?t trong ?? tu?i trong kho?ng 15 - 25 vì lúc n?*y l?*n da có ?? tái hi?n cao, t?ng sinh collagen giúp vi?c ph?c h?i nhanh, có hi?u qu? h?n.

1 trong các bi?n pháp xu?t s?c ch?a s?o r? hi?u qu? l?* tiêu dùng kem tr? s?o Rejuvaskin Scar Esthetique. S?n ph?m ???c phân ph?i t?i nh?* máy ??t chu?n v?* ???c ch?ng minh v?i hi?u qu? ??i có r?ng rãi dòng s?o trong kho?ng s?o thâm m?n, s?o r?, s?o lõm…
Kem tr? s?o r?, s?o lõm Scar Esthetique ???c s?n xu?t t?i M?

Kem tr? s?o Scar Esthetique có th?*nh ph?n khi không v?* phù h?p v?i m?i dòng da giúp phân ph?i d??ng ch?t ?? bình ph?c l?i l?*n da b? s?o tr? v? gi?ng v?i da th??ng nh??*t nh?t. tuy nhiên, kem tr? s?o Scar Esthetique còn giúp khi?n sáng da, h? tr? gi?m thâm.

Th?*nh ph?n c?a kem tr? s?o Scar Esthetique g?m có:

? Chi?t lên ???ng tây: ?c ch? t?ng sinh nguyên b?*o s?i, ?c ch? viêm, thúc ??y s?n sinh collagen, t??ng tr? d??ng da t??i tr?, kh?e m?nh.

? 2 m?u peptide t? b?*o g?c: t?ng sinh t? b?*o keratin, gi?m thâm v?* khi?n ??y r?, lõm.

? Retinyl Palmitate (Vitamin A): khi?n cho sáng v?* gi?m l??ng d?u trên da, ?i?u ch?nh c?u trúc t? b?*o, ?i?u hòa chuy?n hóa.

? Coenzyme Q-10: T?o ra adenosine triphosphate tham d? v?*o giai ?o?n truy?n n?ng l??ng trong t? b?*o, ho?t ??ng nh? 1 ch?t ch?ng viêm v?* mang kh? n?ng ?c ch? th?i k? phân ph?i collagen.

? Vitamin E: K?*ch th?*ch s?n sinh t? b?*o m?i, tr? hóa t? b?*o.

? Vitamin C: khi?n cho sáng da, ch?ng oxy hóa.

? Glucosamin: xây d?ng l?i nh?ng t? b?*o b? th??ng t?n, nâng cao c?u trúc da, l?*m ??y các c?nh c?a s?o r?.

? Pycnogenol: Ch?ng oxy hóa giúp ki?m soát an ninh ch?ng l?i nh?ng g?c t? do, nâng cao c??ng kh? n?ng c?a collagen, ?c ch? s?ng (phù n?) v?* viêm. C?i thi?n s?c kh?e c?a da b?ng ph??ng pháp gi?m thi?t h?i, t?ng ngu?n cung ?ng dinh d??ng v?* c?i thi?n ?? ??*n h?i.

? 23 chi?t xu?t t? nhiên ch?ng oxy hóa: Giúp s?n xu?t d??ng ch?t ch?ng oxy hóa, tái hi?n t? b?*o.

Dung t?*ch v?* giá ti?n tham kh?o:

? 10ml: 400.000 VN?

? 30ml: 650.000 VN?

? 60ml: m?t.200.000 VN?

Ch?t kem m?m m?n, th?m th?u nhanh, ko gây c?m giác b?t d?*nh, ko gây k?*ch ?ng, phù h?p có m?i chi?c da. B?n v?i th? an tâm thêm kem tr? s?o Scar Esthetique v?*o các b??c skincare ch?m da kh?e m?nh.


__________________
hiruscar gel 20g

http://www.kemtriseo.com/kem-tri-seo...ar-gel-20g.htm