View Single Post
  #1  
10-17-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 470 | 0.71 Per Day
H??ng d?n th? t?c ly hôn c? th? chi ti?t - Lu??*t s? ?ÔNG NAM Á

Quan ?i?m c?a Lu??*t s? ?ông Nam Á, m?t v? án ly hôn th?*nh công l?* v? án ch?m d?t quan h? hôn nhân trung th?c, ch?*nh xác, ??ng th?i th?a mãn mong mu?n c?a khách h?*ng v? t?*i s?n, nuôi con. Vi?c "rùm beng, lùm xùm" ch? l?* chi?n thu??*t b?t ??c d? trong quá trình x??* lý v? án.
Hi?u ??n gi?n, chi?n l??c l?* t??*p h?p các k? ho?ch, quy?t ??nh v? các m?c tiêu d?*i h?n v?* các bi?n pháp, cách th?c, con ???ng ??t ??n các m?c tiêu ?ó, trong ?ó ??c bi?t quan tr?ng vi?c ph?i h?p các k? ho?ch, quy?t ??nh v?* k?t qu? c?a t?ng công vi?c. Chi?n l??c khác v?i chi?n thu??*t. Hi?u nôm na, ?ó l?* k? ho?ch t?ng th? ?? gi?i quy?t m?t chu?i công vi?c n?*o ?ó.
Vi?c ly hôn l?* t? h?p các công vi?c, nh? x??* lý quan h? nhân thân, quan h? gia ?ình, t?*i s?n, con cái, kinh doanh... M?i công vi?c ??u ?òi h?i ph?i tuân theo trình t?, th? t?c nh?t ??nh, trong ?ó có vi?c ph?i theo quy ??nh pháp lu??*t.
Tuy nhiên, công vi?c ???c th?c hi?n ??u xu?t phát t? các m?c ??*ch sâu xa m?* các bên mong mu?n ??t ???c, v?* d? nh? ???c quy?n nuôi con, ???c chia nhi?u t?*i s?n, ???c qu?n lý doanh nghi?p...
?? th?c hi?n các công vi?c v?* ??t m?c ??*ch c?a m?t trong các bên c?n có s? ?ánh giá th?c tr?ng, chu?n b? thu th??*p t?*i li?u ch?ng c? có l?i, xây d?ng ph??ng án x??* lý t?ng t?*i s?n, chu?n b? các ph??ng án x??* lý tình hu?ng x?u.... trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh.
Do v??*y, khi ti?n h?*nh ly hôn c?n có chi?n l??c t?ng th?, bao g?m nhi?u k? ho?ch tri?n khai cho t?ng công vi?c... vi?c ly hôn không th? nóng v?i, g?p gáp vì có th? b? qua nhi?u v?n ??, khi ra t? t?ng s? v??ng m?c, kéo d?*i, th??*m ch?* b?t l?i ho?c không th? ??t ???c m?c ??*ch ?? ra. Nhi?u v? án lý hôn g?n ?ây l?* v?* d? cho s? thi?u t?*nh chi?n l??c gây kéo d?*i, rùm beng v?* các bên ??u m?t m?i, không ??t m?c ??*ch mong mu?n.
V?i kinh nghi?m gi?i quy?t h?*ng tr?m v? án lý hôn có tranh ch?p nuôi con hay t?*i s?n giá tr? trên nghìn t? ??ng, chúng tôi khuy?n ngh? các bên liên quan tr??c khi quy?t ??nh ti?n t?i lý hôn nên ti?n h?*nh theo trình t? sau:
1. Bình t?nh ?ánh giá quan h? nhân thân.
V?* d?: tình c?m v? ch?ng có còn hay không ? Còn mong mu?n chung s?ng, gìn gi? v?* xây d?ng gia ?ình chung không ? Còn mong mu?n cùng chung nuôi d?y con cái, vun ??p t?*i s?n chung không ? Quan h? tình c?m, tình d?c ? Có th? h?*n g?n quan h? vì m?c ??*ch chung ?
2. Con chung.
- Ai có ?i?u ki?n nuôi d??ng con t?t nh?t hay cho con có c? h?i phát tri?n c? v? tâm sinh lý, c? s? v??*y ch?t, t??ng lai ngh? nghi?p, cu?c s?ng ?
- Tu?i con ? ?ánh giá kh? n?ng quy?n ?u tiên nuôi con theo lu??*t.
- Quan ?i?m, mong mu?n c?a con v?i ng??i nuôi d??ng, cu?c s?ng, h?c t??*p, quan h?...
- Quan h? anh em c?a con ?
- M?c ?? ?nh h??ng ??n tâm sinh lý, cu?c s?ng c?a con khi ? riêng, chung v?i con cùng cha khác m? cùng m? khác cha ?
- M?c ?? ?nh h??ng ??n tâm sinh lý, cu?c s?ng c?a con khi ? cùng cha d??ng, m? k? ?
L?U Ý: Ph?i luôn ??t l?i ?*ch c?a con lên trên l?i ?*ch cha m?. Tuy?t ??i không s??* d?ng con l?*m bi?n pháp tr? ??a, công c? m?c c? ho?c gi?*nh gi??*t vì thù h?n cá nhân gi?a v? ch?ng.
3. T?*i s?n.
- Phân lo?i v?* ?ánh giá th?c tr?ng.
Lo?i t?*i s?n có th? th?ng kê theo các d?ng: ??ng s?n - b?t ??ng s?n, H?p pháp - ch?a h?p pháp, Có gi?y t? s? h?u - ch?a có gi?y t?, Có tranh ch?p - không có tranh ch?p, Riêng - chung, Cá nhân - t? ch?c, T?*i s?n chung hai v? ch?ng - t?*i s?n chung v?i cá nhân, t? ch?c khác, T?*i s?n kinh doanh (??u t?, góp v?n), Quy?n v? t?*i s?n (th?a k?, ?òi n?.....), T?*i s?n tr?* tu? (nhãn hi?u, ki?u dáng, sáng ch?...). ??nh giá t?m t?*nh ho?c ch?*nh th?c.
- Phù h?p v?i lo?i t?*i s?n, mong mu?n ???c chia ?? xây d?ng k? ho?ch chu?n b?, tri?n khai cho phù h?p.
+ Các t?*i s?n cá nhân, s? h?u riêng c?n x??* lý tr??c tránh b? ??a v?*o di?n tranh ch?p. Ng??c l?i, thu th??*p t?*i li?u ch?ng c? ch?ng minh t?*i s?n chung b? bên kia t?u tán, che ???*y.
+ T?*i s?n s? h?u chung v? ch?ng thì tìm t?*i li?u ch?ng minh.
+ T?*i s?n s? h?u chung t? ch?c, cá nhân khác, thu th??*p t?*i li?u ch?ng minh.
+ T?*i s?n kinh doanh (C? ph?n, ch?ng khoán, v?n góp, trái phiêu...) tùy theo th?c tr?ng, mong mu?n m?* chuy?n giao, c? c?u, rút v?n, h?ch toán...
Trong ph?n n?*y ??c bi?t l?u ý x??* lý quy?n qu?n tr?, ki?m soát doanh nghi?p thông qua quy?n s? h?u v?n (t? l? v?n góp, c? ph?n) th? hi?n khi n?m v? tr?* qu?n lý c?p cao Ch? t?ch H?QT, TGD.
+ Ti?n m?t, T?*i kho?n, Ti?t ki?m... x??* lý h?p lý.
+ T?*i s?n s? h?u tr?* tu?, xác ??nh th?i h?n, ph?m vi quy?n m?* c? c?u, chuy?n giao ho?c m? r?ng, h?n ch? quy?n cho phù h?p m?c ??*ch.
+ "X??* lý" t?*i s?n ch?a có gi?y t? s? h?u theo mong mu?n.
+ X??* lý t?*i s?n tranh ch?p, "??y" tình tr?ng tranh ch?p, suy gi?m giá tr?...
+ Yêu c?u phong t?a, ng?n ch?n giao d?ch... ?? b?o to?*n t?*i s?n.
+ Quy?n v? t?*i s?n, "x??* lý" h?p lý phù h?p m?c ??*ch.
....
4. Ngh?a v?
- N? chung v? ch?ng.
- N? chung cá nhân, t? ch?c khác. "Chuy?n" n? chung riêng.
- Th? ch?p b?o lãnh, "x??* lý" phù h?p m?c ??*ch.
- Ngh?a v? nuôi d??ng, c?p d??ng ? m?c ?? ? th?i gian ? cách th?c ?
5. T? t?ng
- L?a ch?n th?i ?i?m th?*ch h?p ?? n?p ??n: khi bên kia ?ang có nhu c?u l?n d? ch?p nh??*n m?i yêu c?u, ?i?u ki?n.
- Kéo d?*i hay rút ng?n th?i gian, th? t?c phù h?p "m?c ??*ch".
- L?a ch?n, áp d?ng k?t h?p tác ??ng ngo?*i t? t?ng.
- ......
Tóm l?i, vi?c ly hôn c?n l??*p k? ho?ch, chi?n l??c lâu d?*i v?* chi ti?t ?? ??t ???c m?c ??*ch v?* d? phòng m?i r?i ro. Vi?c l??*p chi?n l??c, k? ho?ch th? n?*o còn tùy thu?c v?*o n?ng l?c, kinh nghi?m c?a m?i lu??*t s? v?* nhu c?u, mong mu?n c?a ng??i ly hôn. ??c bi?t, Lu??*t s? c?n có kinh nghi?m v?* ki?n th?c t?ng h?p ?? nhìn nh??*n v? án m?t cánh t?ng th? khách quan ho?c chi ti?t.
Trên ?ây ch? l?* các nét c? b?n nh?t, m?i v? vi?c, con ng??i s? có s? khác bi?t nên vi?c áp d?ng c?n s? linh ho?t, sáng t?o v?* "phù h?p". ??c gi? có th? download m?u ??n (có ch? d?n khai) v?* h??ng d?n chu?n b? h? s? ly hôn t?i website: tracuuvanban.com.
B?*i chia s? ???c th?c hi?n b?i th?c s?, lu??*t s? Nguy?n M?nh Thu??*t - Giám ??c Lu??*t s? ?ông Nam Á.

LU?T S? ?ÔNG NAM Á SEALAW có nh?ng kh? n?ng gì ?
V?i kinh nghi?m v?* ki?n th?c t?ng h?p nên LU?T S? ?ÔNG NAM Á (SEALAW) ???c nhi?u khách h?*ng ?ánh giá l?* t? ch?c lu??*t s? t? v?n ly hôn hi?u qu? h?*ng ??u.
SEALAW có 40 lu??*t s? cùng 25 cán b? pháp lý chuyên môn, 18 t? ch?c th?*nh viên trong liên minh pháp lý SEALAW GROUP, g?n 20 n?m hình th?*nh phát tri?n ?ã th? lý gi?i quy?t trên 18.000 v?/vi?c.
1. D?ch v? THU N? doanh nghi?p h?p pháp, chuyên nghi?p, hi?u qu? tr??c t? t?ng: dichvuthuno.com
2. Chuyên gia cao c?p t? v?n, x??* lý gi?i quy?t TRANH CH?P KINH DOANH TH??*NG M??*I, s? h?u tr?* tu?.
3. D?ch v? ??NG KÝ KINH DOANH: Th?*nh l??*p, thay ??i ??ng ký kinh doanh nghi?p v?n trong n??c v?* v?n n??c ngo?*i (l??*p m?i, sáp nh??*p, h?p nh?t, chia tách; thay ??i th?*nh viên/c? ?ông, v?n, t?*i s?n; thay ??i tr? s?; VP ??i di?n, chi nhánh, ??a ?i?m kinh doanh...). luatsudongnama.com
4. T? v?n l??*p d? án ??u t?, nh?* x??ng, máy móc thi?t b?.
5. T? v?n các hình th?c h?p tác ??u t?, góp v?n.
6. T? v?n, x??* lý tranh ch?p n?i b? (th?*nh viên góp v?n, lao ??ng).
7. T? v?n c?p ch?ng ch?, ch?ng nh??*n các lo?i: ch?ng ch? h?*nh ngh?, an nin tr??*t t?, phòng cháy ch?a cháy, n?ng l?c xây d?ng, d??c m? ph?m, th?c ph?m, gi?y phép.... giayphepviet.com
8. T? v?n SO??*N TH?O, th?m tra v?* cung c?p mi?n ph?* các lo?i M?u v?n b?n trong ho?t ??ng doanh nghi?p (h?p ??ng, ??n t?, công v?n, bi?u m?u...). tracuuvanban.com
9. Tham gia t? t?ng to?* án ho?c tr?ng t?*i: kinh doanh th??ng m?i, ly hôn, chia th?a k?, tranh ch?p nh?* ??t, hình s?, lao ??ng, h?*nh ch?*nh...
10. B?o h?, ??i di?n, qu?n lý, khai thác quy?n tác gi?: quyentacgia.org
11. ??i di?n ngo?*i t? t?ng v?* d?ch v? khác. luatsudongnama.vn

Liên h? ho?c tham kh?o thêm:
LU?T S? ?ÔNG NAM Á
CÔNG TY LU?T H?P DANH ?ÔNG NAM Á SEALAW
??a ch?: 76 Cù Ch?*nh Lan, Thanh Xuân, H?* N?i, Vi?t Nam
Website: luatsudongnama. com / dichvuthuno. com
?i?n tho?i: 024.35656858 / 024.22178898 / 0902278899
Email: contact@ sealaw.vn / luatsudongnama@ gmail.com
Skype: luatsudongnama
Reply With Quote