View Single Post
  #1  
10-17-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 483 | 0.72 Per Day
10 Món ?n v?t chinh ph?c khách n??c ngo?*i khi ?i du l?ch t?i H?* N?i

11 món ??c s?n ?n v?t m?* t?t c? các hãng du l?ch ??u khuyên du khách th??ng th?c khi ??n H?* N?i, ??ng th?i c?ng l?* nh?ng món qu?* bi?u d?*nh cho ng??i ? nh?* r?t ???*m d?u ?n H?* N?i nh?ng l?i r? v?* an to?*n khi s??* d?ng.
?i?u thú v?, có ba s?n ph?m c?a Ô mai Ba Thu cùng ???c ng??i tiêu dùng x?p v?*o lo?i ?? ?n ph?i tr?i nghi?m khi ??n H?* N?i.


1. Ô MAI CHANH BA THU
Ô mai Chanh do m?t L??ng y t?i l?*ng Kim Liên - H?* N?i - nghiên c?u v?* s?n xu?t theo yêu c?u riêng c?a các quan l?i tri?u ?ình phong ki?n cách ?ây kho?ng h?n 200 n?m. V?i m?c ??*ch ban ??u phòng ch?a viêm h?ng ho, d? s??* d?ng, thu??*n ti?n khi mang theo ng??i ??c bi?t v?*o sáng s?m, th?i ti?t l?nh ph?i v?*o cung ch? ch?u ki?n. T? ?ó ??n nay các con cháu c?a c? K?o liên t?c nghiên c?u ho?*n thi?n v?* phát tri?n ngh? truy?n th?ng, trong ?ó có vi?c kinh doanh ô mai chanh. Ô mai chanh có các th?*nh ??n gi?n, ch? y?u l?* các gia v? ho?c th?o d??c nh? qu? chanh, mu?i s?ch, ???ng, g?ng, cam th?o, ho?*n to?*n không có ph?m m?u hay ch?t b?o qu?n.
Ô mai chanh c?a Ô MAI BA THU có h??ng v? khá ??c ?áo, h??ng chanh thu?n khi?t, chua thanh v?a ph?i k?t h?p v? m?n, ng?t, ?m th?m c?a g?ng ho?* quy?n thêm m?t s? gia v? t? nhiên truy?n th?ng t?o nên m?t h??ng v? r?t ??c bi?t nh?ng d? ?n m?* khó quên khi ch? ?n th??* m?t ?ôi l?n. ?n xong còn ??ng v? chua, m?n, ng?t v?* h?i chút ??ng ??ng d?u c?a v? chanh.
Ngo?*i vi?c dùng ?? ?n ch?i, ô mai chanh ??c bi?t h?u hi?u khi h? tr? ?i?u tr?, phòng ng?a viêm h?ng, ho ho?c ch?ng say t?*u xe. ?ây c?ng ch?*nh l?* lý do khách mi?n nam khi ra ch?i H?* N?i luôn có s?n trong túi lo?i ô mai n?*y ?? h?n ch? vi?c không th?*ch h?p th?i ti?t khô l?nh.
L?u ý, có r?t nhi?u h?*ng “nhái” s?n ph?m n?*y, các b?n lên mua tr?c ti?p t?i C??*a h?*ng gi?i thi?u s?n ph?m c?a h? t?i s? 147 B?* Tri?u - Hai B?* Tr?ng - H?* N?i - ho?c ??t h?*ng trên website omaibathu.com.


2. C?M VÀ CÁC MÓN LIÊN QUAN
Nh?c ??n ??c s?n H?* N?i thì du khách không th? b? qua ??c s?n c?m l?*ng Vòng. C?m th??ng ???c b?c trong lá sen, ?n cùng v?i chu?i ch?*n. Mùa thu ho?ch c?m b?t ??u t? tháng 8 – tháng 10, n?u ??n du l?ch H?* N?i v?*o th?i gian n?*y, du khách s? ???c ng??*i th?y mùi c?m thoang tho?ng kh?p các con ph? th? ?ô. Còn n?u du khách không ??n H?* N?i v?*o mùa c?m thì du khách v?n có th? th??ng th?c nh?ng ??c s?n l?*m t? c?m nh? bánh c?m, xôi c?m…


3. MU?I ?T Ô MAI BA THU
??ng th? hai trong danh sách x?p h?ng ph?i k? ??n Mu?i ?t Ô MAI BA THU l?* lo?i mu?i ?t khá ??c ?áo dùng ?? ch?m hoa qu? t??i ho?c khô. Mu?i không có nhi?u v? nên khi ?n th?y v? ng?t m?n nh?ng thanh, theo phong cách ?m th?c ng??i H?* N?i c?. S??* d?ng r?t phù h?p cho m?i l?a tu?i, gi?i t?*nh hay vùng mi?n.
H?t mu?i to m?i nhìn t??ng ch?ng khó ?n v?* r?t m?n nh?ng khi ?n nh?ng h?n mu?i ?ó l?i giòn, ng?t, th?m v?* ?em l?i c?m giác khá thú v?, ?ôi khi h?t mu?i tr? th?*nh s? th?*ch c?a nhi?u ng??i. T?ng cánh ?t c?ng v??*y, cánh ?t to nh?ng khi ?n l?i không quá cay, có v? ng?t d?u v?* mùi th?m c?a ?t t? nhiên.
Mu?i n?*y có th?*nh ph?n ch?*nh g?m mu?i s?ch, ?t khô, ???ng, g?ng, ô mai ???c ph?i tr?n v?i b?* quy?t gia truy?n nên nguyên li?u ho?* qu?n h?p lý t?o nên m?t h??ng v? r?t ??c tr?ng ??c ?áo. Mu?i ?t ô mai có v? ô mai ho?*n to?*n t? nhiên, h? không dùng ch?t t?o mùi v? ô mai m?* dùng ch?*nh n??c c?t ô mai thu ???c t? ho?t ??ng ch? bi?n ô mai (n?u không tr?c ti?p s?n xu?t ô mai không th? thu ???c lo?i n??c c?t n?*y). Do v??*y, khi ?n lo?i mu?i n?*y có v? chua d?u t? nhiên, v? th?m c?a ô mai, khi ?n v?i các lo?i hoa qu? s? ?em l?i c?m giác th??*t tuy?t v?i, ??ng th?i ??m b?o an to?*n v? sinh th?c ph?m. ?ây l?* lo?i mu?i ?u?c các nh?* h?*ng, khách s?n, resort cao c?p s??* d?ng ?? gi? chân khách du l?ch n??c ngo?*i.
L?u ý, có r?t nhi?u h?*ng “nhái” s?n ph?m n?*y, các b?n lên mua tr?c ti?p t?i C??*a h?*ng gi?i thi?u s?n ph?m c?a h? t?i s? 147 B?* Tri?u - Hai B?* Tr?ng - H?* N?i - ho?c ??t h?*ng trên website omaibathu.com <--- ??T HÀNG T??*I WEBSITE


4. BÚN CH? HÀ N?I
Bún ch? H?* N?i có l? l?* món ?n quen thu?c nh?t c?a ng??i dân th? ?ô. Không ch? l?* món ?n bu?i tr?a h?p d?n, bún ch? H?* N?i còn n?m trong danh sách 10 món ?n ???ng ph? n?i ti?ng ???c khách du l?ch bình ch?n. Bún ch? ngon b?i h??ng v? ???*m ??* c?a ch?, c?a n??c h?*ng, n??c m?m. ??a ch? th??ng th?c bún ch? ngon nh?t H?* N?i l?* c??*a h?*ng bún ch? s? 34 H?*ng Than, Ho?*n Ki?m, H?* N?i.


5. Ô MAI S?U BA THU
S?u l?* lo?i cây l?y qu? ch? y?u ???c tr?ng ph?*a b?c do phù h?p kh?* h??*u, th? nh??ng. L?* ng??i mi?n b?c di c? thì không th? quên món canh chua s?u truy?n th?ng, v? chua c?a s?u r?t khác bi?t b?i v? th?m, chua không g?t hay d? v? sau ?n. ?? b?o qu?n v?* dùng sâu ???c quanh n?m, dân ta ?ã bi?t cách mu?i, ph?i s?y khô ho?c ?? qu? t??i v?*o ng?n ?á t? l?nh dùng d?n. M?t trong nh?ng cách dùng s?u ?ó l?* s??* d?ng qu? s?u ?? l?*m ô mai.
Ô mai S?u c?a Ô MAI BA THU ???c ?ánh giá l?* s?n ph?m ngon nh?t H?* N?i b?i h? s??* d?ng qu? s?u non v?a ph?i ?? th?t qu? s?u ?n m?m, dai không quá c?ng. ??c bi?t cách ch? bi?t ??c ?áo gi? nguyên m?u s?c, h??ng v? c?a qu? s?u t??i. Ng??i mi?n nam ho?c ng??i mi?n b?c di c? m?i l?n ?n ô mai s?u s? c?m nh??*n ??y ?? h??ng v? c?a qu? s?u H?* N?i, c?m nh??*n ???c cu?c s?ng ng??i H?* N?i hay c?m nh??*n ???c mùi hoa s?u ???c tr?ng trên ph? ph??ng H?* N?i.
Ô mai s?u có th?*nh ph?n ??n gi?n, g?m qu? s?u, mu?i, ???ng, g?ng (nhi?u g?ng), gia v? t? nhiên khác v?a ??.
L?u ý, có r?t nhi?u h?*ng “nhái” s?n ph?m n?*y, các b?n lên mua tr?c ti?p t?i C??*a h?*ng gi?i thi?u s?n ph?m c?a h? t?i s? 147 B?* Tri?u - Hai B?* Tr?ng - H?* N?i - ho?c ??t h?*ng trên website omaibathu.com <--- ??T HÀNG T??*I WEBSITE


6. BÁNH TÔM TÂY H?
Bánh tôm Tây H? l?* món ?n r?t ??c ?áo. Bánh ???c l?*m t? tôm chiên v?i b?t chiên xù. Bánh có v? giòn c?a b?t chiên v?* v? ng?t c?a tôm. ?n kèm v?i bánh tôm l?* n??c ch?m chua cay v?* d?a ghém. ??a ch? bán bánh tôm Tây H? n?i ti?ng nh?t l?* nh?* h?*ng bánh tôm Tây H? n?m trên ???ng Thanh Niên, Tây H?, H?* N?i.


7. CH? CÁ LÃ V?NG
Ch? cá Lã V?ng l?* m?t trong nh?ng món ?n ??c s?n H?* N?i có t? lúc th? ?ô H?* N?i ???c th?*nh l??*p. Ch? cá ???c l?*m t? cá l?ng hay cá qu?. Ch? cá Lã V?ng s? ngon h?n khi dùng chung v?i bánh ?a, bún, rau th?m, th?t n??ng.


8. BÚN ??U M?M TÔM
Món ?n ???c ?a s? ng??i dân H?* N?i v?* khách du l?ch th?*ch ?n nh?t l?* bún ???*u m?m tôm. Món ?n n?*y l?* s? k?t h?p gi?a bún t??i, ???*u ph? rán v?* m?m tôm. M?t s? n?i còn thêm th?t lu?c ?? món ?n thêm h??ng v?. ??a ch? bán bún ???*u m?m tôm ngon nh?t H?* N?i l?* quán bún ???*u ? s? 39A Lý Qu?c S?, H?* N?i.


9. KEM TRÀNG TI?N
Ít du khách bi?t ???c r?ng kem Tr?*ng Ti?n ch?*nh l?* món ?n v?t h?p d?n du khách t?i th? ?ô H?* N?i. Kem Tr?*ng Ti?n có r?t nhi?u h??ng v? ?? du khách l?a ch?n. H??ng v? mát l?nh c?a kem k?t h?p v?i v? qu? th?m, giòn khi?n du khách ?ã ?n 1 cây l?i mu?n th??ng th?c 1 cây n?a.


10. TRÀ SEN TÂY H?
Tr?* sen Tây H? l?* dòng tr?* lâu ??i nh?t t?n t?i ? ??t H?* Th?*nh. Tr?* sen có v? thanh nhã, ng?t nh?ng không g?t nên r?t h?p ?? l?*m qu?* t?ng ng??i thân trong chuy?n du l?ch H?* N?i. Du khách mu?n mua tr?* sen Tây H? ngon có th? ??n ti?m tr?* “Hiên Tr?* Tr??ng Xuân” c?a ngh? nhân Ho?*ng Anh S??ng.


11. BÚN THANG HÀ N?I
Bún thang nhìn r?t ??n gi?n nh?ng ?ây l?i ch?*nh l?* món ?n r?t ??c tr?ng c?a ?m th?c th? ?ô. S? h?p d?n c?a bún thang ??n t? s? k?t h?p gi?a tuy?t v?i gi?a giò l?a, th?t v?* tr?ng rán thái s?i. V?i nh?ng du khách ?am mê ?m th?c H?* N?i thì bún thang ch?*nh l?* món ?n ph?i th??* khi ??n du l?ch H?* N?i.

6.10.2019
T?p ch?* du l?ch ?ông Nam Á
Southeast Asia Travel Magazine
Reply With Quote