View Single Post
  #1  
10-15-2019
atcsbn01
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 33
:
: 451 | 0.25 Per Day
Tuy?n k? toán tr??ng l?*m vi?c t?i Qu? Võ B?c Ninh

B?n n?*o có ai gi?i thi?u giúp mình 01 b?n n? l?*m k? toán tr??ng cho Doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p chuyên v? s?n xu?t s?n, yêu c?u th?*nh th?o kê khai thu?, lên BCTC, cân ??i t?*nh toán lãi l?, t?n kho, công n? ph?i thu ph?i tr?.

??a ch? l?*m vi?c: xã ??*o Viên, Qu? võ, B?c Ninh, ?u tiên các b?n sinh s?ng ? g?n Công ty.

L??ng: Th??* vi?c 2 tháng 7 tr + ph? c?p, h?t th??* vi?c l??ng 10 tr + ph? c?p + b?o hi?m. Ký h?p ??ng ch?*nh th?c có ?óng b?o hi?m nhé. Công vi?c ch? y?u qu?n lý k? toán v?* h?*nh ch?*nh v?n phòng.

B?n n?*o mu?n ?ng tuy?n, g??*i giúp mình CV t?i email: ketoanthueatcs@gmail.com

Mình s? liên h? v?i các ?ng viên phù h?p