View Single Post
  #1  
09-13-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 373 | 0.65 Per Day
Luxyry An Phát- Mua nh?* li?n tay t?ng ngay qu?* kh?ng

Luxyry An Phát- Mua nh?* li?n tay t?ng ngay qu?* kh?ng
- D? án hót nh?t n?m 2019 An Phát Luxury l?* tâm ?i?m c?a Khu v?c ph?*a Nam
- ?ón ch?*o siêu d? án nh?* ph? An Phát Luxury, C? h?i ??u t? v?* an c?, l??*p nghi?p.
- Ch? c?n ??t ch? 50 tri?u quý khách ???c b?c th?m qu?* t?ng t? ph?*a ch? ??u t?.
- V?i h?*ng ng?*n ph?n qu?* tr? giá h?*ng tr?m tri?u ??ng : ( Xe SH, Full n?i th?t, v?* h?*ng tr?m l??ng v?*ng SJC…)
- Ch? v?i h?n 1,4 t? khách h?*ng có c? h?i s? h?u ngay lô ??t trung tâm.
- ??n v? phân ph?i ch?*nh hotline 0898.67.3388

V? tr?*:
- N?m trên tuy?n ???ng huy?t m?ch liên t?nh DT746.DT747, DT743, M? Ph??c - Tân V?n, ??i L? Bình D??ng..
- M?t ti?n ???ng 40m
- Ngay c?nh các khu công nghi?p l?n nh?t Tx. Tân Uyên
Quy mô, ti?n ?*ch d? án:
- T?ng ?i?n t?*ch h?n 55 Ha
- Các ti?n ?*ch l?n nh?:
+ Trung tâm th??ng m?i, ch?…
+ Tr??ng h?c các c?p I II III, tr??ng m?m non…
+ B?u ?i?n, ngân h?*ng, ?y ban, Công an Ph??ng,…
+ H?*ng lo?t khu công nghi?p l?n
+ Sân gold, Công viên cây xanh, sân bóng ?á….
+ ?i?n âm, n??c th?y c?c, v?a hè, cây xanh,….
+ ???ng n?i b? 13m, 20mPháp lý v?* t?*nh thanh kho?n c?a d? án.
- D? án quy ho?ch chu?n 1/500.
- Ký h?p ??ng v?* mua bán tr?c ti?p ch? ??u t?.
- S? h?ng riêng, c? s? h? t??*ng ho?*n thi?n
- Ngân h?*ng Sacombank h? tr? vay 50%

MUA ??T LI?N TAY – NH?N NGAY QUÀ KH?NG

*** Các gi?i th??ng b?c th?m
- Gi?i ??c bi?t: 1 xe SHi 125CC Vi?t Nam
- 2 gi?i nh?t: Gói full n?i th?t (TV, t? l?nh, ?i?u hòa, máy gi?t, b?p t? ?ôi, n?i c?m ?i?n, qu?t ?i?n)
- 3 gi?i nhì: TV Sony 50 inch
- 6 gi?i 3:
+ Máy gi?t Electrolux
+ T? l?nh 2081 Samsung
+ ?i?u hòa Inverter 1HP
- 10 gi?i khuy?n kh?*ch
+ B?p ?ôi t? h?ng ngo?i
+ N?i c?m ?i?n Electrolux
Qu?* tri ân: qu?t ?i?n ??ng ASIA
??c bi?t t?ng thêm 4 ch? v?*ng cho khách h?*ng c?c ?? 50 tri?u ??n h?t ng?*y m? bán

Reply With Quote