View Single Post
  #2  
08-30-2019
atcsbn01
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.23 Per Day

COMING SOON
Khóa h?c th?c h?*nh k? toán online trên ph?n m?m k? toán Fast Accounting v?* Misa Sme

H?c viên ??ng ký h?c s? ???c c?*i ??t 2 ph?n m?m k? toán thông d?ng nh?t hi?n nay: Fast Accounting v?* Misa Sme, ???c cung c?p ch?ng t? ?? th?c h?*nh, ???c gi?i ?áp v?* h??ng d?n khi có sai sót, v??ng m?c.

M?c tiêu khóa h?c:

- H?c viên hi?u ???c các ch?c n?ng c? b?n c?a các ph?n h?*nh nghi?p v? k? toán th?c t? v?* s? liên quan ??n các t?*i kho?n c?a t?ng ph?n h?*nh: Công n? khách h?*ng, t?m ?ng cá nhân, kê khai thu?, k? toán bán h?*ng, k? toán kho, k? toán thu?, k? toán t?ng h?p...

- Hi?u ???c cách kê khai thu? GTGT theo ph??ng pháp tr?c ti?p v?* gián ti?p, bi?t lên t? khai, x??* lý các l?i thông th??ng khi n?p t? khai thu? online trên thu? ?i?n t??*.

- Hi?u ???c các v??ng m?c trong quá trình l?*m chuyên môn k? toán th?c t?: Không có hóa ??n ??u v?*o, không có t?n kho, không có h? s? l??ng, nhân công ...

- Th?*nh th?o các thao tác nghi?p v? trên ph?n m?m k? toán, Bi?t lên báo cáo t?*i ch?*nh v?* các báo cáo quy?t toán cu?i n?m trên ph?n m?m k? toán, HTKK.- Bi?t cách l?u tr?, b?o m??*t d? li?u k? toán.

Quy?n l?i h?c viên:

???c h??ng d?n ??*o t?o th?c h?*nh không gi?i h?n th?i gian ??n khi th?*nh th?o 1 trong 2 ph?n m?m k? toán thông d?ng.

???c h? tr? ph?n m?m k? toán mi?n ph?*, ???c h? tr? t? v?n, h??ng d?n trong quá trình l?*m vi?c th?c t? t?i ??n v? sau khi k?t thúc khóa h?c, ???c h??ng d?n các k? n?ng xin vi?c, các h?c viên th?*nh th?o các nghi?p v? k? toán thu? ???c xác nh??*n gi?i thi?u khi xin vi?c, ???c t? v?n trong quá trình tri?n khai t?i ??n v?: L?a ch?n ph?n m?m k? toán, th?c t? tri?n khai công tác k? toán.

Các h?c viên ? g?n v?n phòng Công ty khi ?ã th?*nh th?o các ph?n h?*nh k? toán n?u mu?n có th? ??n V?n phòng ?? tr?c ti?p th?c h?*nh v?* lên các báo cáo cu?i n?m.Th?i gian khóa h?c: H?c viên ?ã ??ng ký ???c tham gia nhóm FB, Zalo h? tr? mi?n ph?*
Liên h?: 0947 566 951 - ketoanthueATCS.vn