View Single Post
  #1  
08-28-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 470 | 0.71 Per Day
Ngu?n h?*ng m? ph?m giá s? Organic t??*n g?c ??m b?o 100%, v?n t? 2x tri?u

B?n mu?n kh?i nghi?p m?* không bi?t tìm ngu?n h?*ng ? ?âu. B?n th?y r?t nhi?u b?n kh?i nghi?p bán m? ph?m thiên nhiên organic ch?t l??ng r?t t?t v?* an to?*n cho s?c kh?e v?i l??ng h?*ng kh?ng m?i ng?*y m?* không bi?t h? s?n xu?t h?*ng ra nh? th? n?*o v?* tìm ???c ngu?n h?*ng ? ?âu. Hãy ?? chúng tôi giúp b?n. V?i l?i th? l?* công ty d??c chúng tôi nh??*n gia công, s?n xuât t?t c? các lo?i m? ph?m nh?: son môi, n??c hoa, m?t n?, kem tr?ng da, kem tr? nám… chi?t xu?t t? 100% thiên nhiên theo yêu c?u c?a khách h?*ng, t? v?n thi?t k? th??ng hi?u, ??ng ký gi?y phép b? y t?. V?n c?c ?*t v?* l?i nhu??*n c?c kh?ng. Liên h? ngay v?i chúng tôi.: 0965 945 488


Chúng tôi CAM K?T:
100% ngu?n nguyên li?u D??c ph?m quý t? tr?ng t? thiên nhiên, h?t gi?ng ???c nh??*p kh?u t? n??c ngo?*i có ngu?n g?c xu?t x? rõ r?*ng, ?ã qua ki?m duy?t.
Ho?*n to?*n l?*nh t?*nh v?* an to?*n cho s?c kh?e.
Ngu?n h?*ng ??m b?o ch?t l??ng v?* s? l??ng.
Giá c? c?nh tranh, m?u mã m?i ??p.
??i ng? chuyên gia h?n 29 n?m kinh nghi?m l?*m vi?c lâu n?m t?i các n??c có n?n công nghi?p m? ph?m h?*ng ??u th? gi?i nh? Pháp, M?, Nh??*t B?n, H?*n Qu?c.
Ngo?*i ra, v?i h? th?ng dây truy?n s?n xu?t hi?n ??i luôn ???c ki?m tra theo m?t quy trình ??m b?o ch?t l??ng nghiêm ng?t, chúng tôi t? tin ?em ??n cho khách h?*ng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, an to?*n v?* ?u vi?t nh?t.Hi?n nay, API ?ang có nh?ng ch?*nh sách ?u ?ãi cho các khách h?*ng l?n ??u ??ng ký gia công m? ph?m t?i API. Các quý khách h?*ng, ??i tác hãy liên h? v?i chúng tôi ?? có ???c t? v?n v? d?ch v? gia công m? ph?m ??c quy?n giá c? c?nh tranh nh?t hi?n nay.

Ngu?n h?*ng t??*n g?c m? ph?m organic 100% th?o d??c thiên nhiên v?n ch? 2x tri?u

Hotline: 0965 945 488
Link website: apipharma.vn

Reply With Quote