View Single Post
  #1  
08-18-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 483 | 0.72 Per Day
T? v?n v?* c?p Ch?ng Ch? H?*nh Ngh? Tu B? Di T?*ch cho T? Ch?c

K?*nh g??*i K?*nh g??*i Qúy công ty, Doanh nghi?p
Ch?ng ch? N?ng l?c Ho?t ??ng Xây d?ng ha?ng 1, 2, 3 l?* th? t?c, c? s? pháp lý quan tr?ng ??i v?i các Doanh nghi?p, ??n v? ho?t ??ng trong l?nh v?c XD.
Thông t? 17/2016/TT-BXD, Ngh? ??nh 100/2018/N?-CP v?* N? 42/2017/N?-CP, ?i?u 57 quy ??nh: không có Ch?ng ch? n?ng l?c Xây d?ng không ???c tham gia nghi?m thu, thanh quy?t toán công trình, ??u th?u...

***** Vì v??*y, Vi?n Xây D?ng nh??*n D?ch v? T? v?n Xin c?p Ch?ng Ch? N?ng l?c hoa?t ?ô?ng xây d??ng ha?ng 1,2,3 cho các t? ch?c, doanh nghi?p trên to?*n qu?c.
V?I CAM K?T:
- Th? t?c nhanh g?n, ti?t ki?m t?i ?a th?i gian, kinh ph?* cho Doanh Nghi?p.
- ??i ng? t? v?n chuyên nghi?p, ch?*nh xác, ho?t ??ng 24/7.
- T? l? th?*nh công 100%, ??m b?o h??ng t?i n?ng l?c cao nh?t m?* doanh nghi?p có th? ??t.
* S? XÂY D?NG C?P C?P CH?NG CH?: S? Xây d?ng H?* N?i
* TH?I GIAN: 20 ng?*y l?*m vi?c không k? th? 7, ch? nh??*t

N?u Qúy công ty, Doanh nghi?p có nhu c?u T? v?n xin c?p ch?ng ch? n?ng l?c H?XD vui lòng:

***** LIÊN H? NGAY V?I CHÚNG TÔI *****
Ms Linh 0904 889 859
Mr Phong 0908 060 060
Website: vienxaydung .edu .vn
Vienxaydung .com .vn

R?t mong nh??*n ???c ph?n h?i t? Qúy công ty, Doanh nghi?p
TRÂN TR?NG!

Viê?n ?a?o Ta?o Va? Bô?i D???ng Ca?n Bô? Xây D??ng
Adress: P922 - Tòa nh?* HH2A - K?T Linh ??*m - Ho?*ng Mai - H?* N?i
Hotline: Ms. Linh 0904 889 859/ Mr. Phong 0908.060.060
Website: vienxaydung .edu .vn – vienxaydung .com .vn
Facebook: Vi?n Xây D?ng

??*o T?o Nghi?p v? qua?n ly? & câ?p ca?c ch??ng chi? nh?: ??u th?u, Qu?n lý d? án, Ch? huy tr??ng,T? v?n giám sát xây d??ng, huâ?n luyê?n an toa?n vê? sinh lao ?ô?ng, L??*p d? toán, ??nh giá, Môi gi?i bâ?t ?ô?ng sa?n, pho?ng cha?y ch??a cha?y, Tu b? di t?*ch… trên to?*n qu?c.
T? v?n C?p Ch?ng Ch? N?ng l?c Ho?t ??ng Xây D?ng H?ng 1,2,3; Ch?ng Ch? H?*nh Ngh? Tu B? Di T?*ch cho T? Ch?c.
T? v?n C?p Ch?ng Ch? H?*nh Ngh? Xây d?ng, Ch??ng chi? ha?nh nghê? Môi gi?i Bâ?t ?ô?ng Sa?n cho Cá nhân.
??ng ký Thông tin Nh?* th?u, M?i th?u lên M?ng ??u th?u Qu?c Gia

Reply With Quote