View Single Post
  #1  
08-14-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 617 | 0.83 Per Day
Nh??*n x??* lý n? phát sinh t? ho?t ??ng thuê, vay, m??n ti?n, t?*i s?n

T? ho?t ??ng th?c ti?n c?a SEALAW cho th?y, th?c hi?n ho?t ??ng thu n? l?* t?ng h?p nhi?u ho?t ??ng nh? thu th??*p thông tin ch?ng c?, giao ti?p, tâm lý v?* phán ?oán, t? t?ng. ??i v?i ng??i dân, thông th??ng khi phát sinh n? th??ng ngh? ngay ??n nh? c? quan ch?c n?ng ho?c nh? ??i t??ng “xã h?i”. Vi?c nh? n?*y có ?u ?i?m nhanh g?n trong m?t s? v? vi?c nh?ng nh??c ?i?m khó ki?m soát ???c h?*nh vi manh ??ng, vi ph?m pháp lu??*t, n?u g?p khách n? hi?u bi?t pháp lu??*t v?* có quan h? xã h?i sâu r?ng thì vi?c l?i b? t?c, có th? d?*nh “b?y ng??c” ho?c th??*m ch?* h?t th?i hi?u kh?i ki?n m?t quy?n ?òi n?.
?òi n? theo quy ??nh pháp lu??*t ch?*nh l?* vi?c chúng ta n?m ch?c thông tin ??i t??ng, h? s?, ch?ng c? sau ?ó khai thác ?i?m y?u c?a ??i t??ng v? m?t pháp lý, tâm lý, xã h?i v?* t? t?ng. V?* d?, tr??c khi h?*nh ??ng tr?c di?n các b?n c?n thu th??*p xong h? s? ch?ng c?, thông tin ??i t??ng, tránh hi?n t??ng khi tác ??ng r?i m?i tìm cách c?ng c? ch?ng c? thì kh? n?ng th?*nh công s? gi?m ?i m?t ph?n do ??i t??ng s? ch? ??ng th? th?, che d?u ch?ng c?. Ch? ??ng khai thác tâm lý n? n?n ho?c e ng?i l? thông tin n? x?u l?*m m?t uy t?*n v?i gia ?ình, c? quan, ?o?*n th?. Ho?c khai thác tri?t ?? trách nhi?m pháp lý, ngh?a v? liên ??i c?a gia ?ình, c? quan t? ch?c.... Tuy nhiên, ?i?m quan tr?ng nh?t các b?n c?n chu?n b? l?* t?*i li?u, ch?ng c? ch?ng minh quy?n ?òi n? h?p pháp c?a mình, ch? khi b?n có quy?n h?p pháp thì tâm lý b?n v?ng v?*ng, ch? ??ng trong công vi?c.
?ó l?* nh?ng nét c? b?n nh?t c?a ho?t ??ng ?òi n?, ?? bi?t chi ti?t h?n các b?n có tham kh?o thêm t?i website: dichvuthuno.com ho?c luatsudongnama.com c?a Lu??*t s? ?ông Nam Á – SEALAW ho?c h?c online K? n?ng thu h?i n? doanh nghi?p h?p pháp chuyên sâu t?i website: kyna.vn.
V?i g?n 20 n?m hình th?*nh phát tri?n, ?ã th? lý gi?i quy?t trên 18.000 v?/vi?c c?a 40 lu??*t s? v?* 25 cán b? pháp lý chuyên môn, SEALAW GROUP ?ã ?em l?i s? tin t??ng c?a nhi?u doanh nghi?p, t? ch?c t?*n d?ng.

M?t s? ?u ?i?m t? d?ch v? c?a SEALAW:
1. Không dùng v? l?c, c??ng ?o?t;
2. Không s??* d?ng h?*nh vi l?a ??o, l?m d?ng quy?n l?c;
3. Không s??* d?ng các h?*nh vi vô l??ng tâm, thi?u ??o ??c;
4. Không ?nh h??ng uy t?*n, danh d? ch? n?;
5. Ho?*n to?*n h?p pháp v?* chuyên nghi?p.
6. Ph?m vi ho?t ??ng/d?ch v? cung c?p r?ng, bao g?m (không gi?i h?n) các ho?t ??ng lu??*t s? tham gia ti?n t? t?ng, t? t?ng ??i di?n/b?*o ch?a/ b?o v? v?* thi h?*nh án.
7. Nhân s? - lu??*t s? - gi?u kinh nghi?m, ??i di?n/chi nhánh r?ng kh?p trên to?*n lãnh th? Vi?t Nam.
8. Không hi?u qu? - không thu ph?* (ph?* ???c xác ??nh trên t? l? ph?n "%" c?a s? ti?n thu h?i ???c).

Nh?ng lo?i N? SEALAW ti?p nh??*n x??* lý:
1. N? phát sinh t? giao d?ch mua bán/cung c?p HÀNG HOÁ, D?CH V? gi?a các t? ch?c, cá nhân trong n??c v?* qu?c t?.
2. N? phát sinh t? giao d?ch mua bán TÀI S?N gi?a các t? ch?c, cá nhân;
3. N? phát sinh t? ho?t ??ng thuê, vay, m??n ti?n, t?*i s?n (bao g?m t?*n d?ng, ngân h?*ng);
4. Ngh?a v? b?i th??ng, ph?t vi ph?m trong/ngo?*i h?p ??ng/tho? thu??*n. Ngh?a v? theo b?n án hình s?, lao ??ng, dân s?, kinh doanh th??ng m?i...
5. N? phát sinh t? các quan h? dân s?, kinh doanh th??ng m?i khác.Liên h? ho?c tham kh?o thêm:
LU?T S? ?ÔNG NAM Á SEALAW
??a ch?: 76 Cù Ch?*nh Lan, Thanh Xuân, H?* N?i, Vi?t Nam
Website: dichvuthuno.com / luatsudongnama.com
?i?n tho?i: 024.35656858 / 0902278899
Email: luatsudongnama@ gmail.com

Reply With Quote