View Single Post
  #2  
02-26-2019
ktthuedv19
Junior Member
 
: Jun 2018
: Nam ??nh
: 36
:
: 1 | 0.00 Per Day

Công ty d?ch v? k? toán thu? c?n tuy?n 3 b?n k? toán h?c vi?c t?i khu v?c Du N?i - Mai Lâm - ?ông Anh - H?* N?i

Các công vi?c th?c hi?n:

- S?p x?p phân lo?i hóa ??n, ch?ng t? k? toán.
- C??*p nh??*t các lo?i hóa ??n, ch?ng t? thu, chi, nh??*p xu?t kho, ngân h?*ng lên ph?n m?m k? toán Fast Accounting, Misa SME
- Ho?*n thi?n b?ng l??ng, h? s? ch?ng t? lao ??ng ti?n l??ng
- C??*p nh??*t ??i chi?u các t? khai, s? sách, báo cáo theo s? h??ng
- Lên các t? khai thu?, báo cáo t?*i ch?*nh cu?i n?m
- Th?c hi?n các công vi?c chuyên môn khác
- Sau 3 tháng h?c vi?c ???c tùy theo công vi?c v?* n?ng l?c h?c viên có th? xem xét ?? tr? th?*nh nhân viên ch?*nh th?c c?a công tyQuy?n l?i ???c h??ng
- ???c h??ng ph? c?p h?*ng tháng: 1,5 tr + ?n tr?a
- ???c h?c cách s??* d?ng các ph?n m?m k? toán thông d?ng Fast Accounting, Misa Sme
- ???c tham gia th?c t? v?*o các công vi?c k? toán nâng cao nghi?p v?.
- ???c h?c h?i cách lên các t? khai thu? tháng, quý, n?m
- T??*p hu?n các k? n?ng m?m, bi?t cách qu?n lý công vi?c, l?u tr? b?o m??*t s? li?u h? s? ch?ng t?
- ???c h? tr? xin d?u xác nh??*n th?c t??*p

Yêu c?u công vi?c
- L?* sinh viên ho?c các b?n m?i ra tr??ng chuyên ng?*nh k? toán t?i các tr??ng trung c?p, cao ??ng, ??i h?c ho?c t??ng ???ng trên ??a b?*n h?* n?i, B?c Ninh.
- Có kh? n?ng l?*m vi?c ??c l??*p v?* l?*m vi?c nhóm
- Nhanh nh?n, nhi?t tình, ch?m ch?


Yêu c?u h? s? (Copy không c?n ch?ng th?c):
- ??n xin vi?c.
- S? y?u lý l?ch.
- ch?ng minh nhân dân.
- Các b?ng c?p có liên quan.

B?n n?*o có nhu c?u h?c vi?c thì g??*i CV t?i email: ketoanthue6899@gmail.com

Thank các b?n
Reply With Quote