View Single Post
  #1  
02-17-2019
atcsbn01
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 117 | 0.53 Per Day
Công ty d?ch v? k? toán thu? c?n tuy?n k? toán h?c vi?c

Công ty d?ch v? k? toán thu? c?n tuy?n k? toán h?c vi?c
Công ty d?ch v? k? toán thu? tuy?n k? toán h?c vi?c t?i khu v?c Du N?i – Mai Lâm – ?ông Anh – H?* N?i
Mô t? công vi?c
- S?p x?p phân lo?i hóa ??n, ch?ng t? k? toán.
- C??*p nh??*t các lo?i hóa ??n, ch?ng t? thu, chi, nh??*p xu?t kho, ngân h?*ng lên ph?n m?m k? toán Fast Accounting, Misa SME
- Ho?*n thi?n b?ng l??ng, h? s? ch?ng t? lao ??ng ti?n l??ng
- C??*p nh??*t ??i chi?u các t? khai, s? sách, báo cáo theo s? h??ng
- Lên các t? khai thu?, báo cáo t?*i ch?*nh cu?i n?m
- In ?n, ghép s? sách k? toán chi ti?t, t?ng h?p.
- Th?c hi?n các công vi?c chuyên môn khác
- Sau 3 tháng h?c vi?c ???c tùy theo công vi?c v?* n?ng l?c h?c viên có th? xem xét ?? tr? th?*nh nhân viên ch?*nh th?c c?a công ty

Quy?n l?i ???c h??ng
- ???c h??ng ph? c?p h?*ng tháng: 1,5 tr + ?n tr?a
- ???c h?c cách s??* d?ng các ph?n m?m k? toán thông d?ng Fast Accounting, Misa Sme
- ???c tham gia th?c t? v?*o các công vi?c k? toán nâng cao nghi?p v?.
- ???c h?c h?i cách lên các t? khai thu? tháng, quý, n?m
- T??*p hu?n các k? n?ng m?m, bi?t cách qu?n lý công vi?c, l?u tr? b?o m??*t s? li?u h? s? ch?ng t?
- ???c h? tr? xin d?u xác nh??*n th?c t??*p

Yêu c?u công vi?c
- L?* sinh viên chuyên ng?*nh k? toán t?i các tr??ng trung c?p, cao ??ng, ??i h?c ho?c t??ng ???ng trên ??a b?*n h?* n?i, B?c Ninh.
- Có kh? n?ng l?*m vi?c ??c l??*p v?* l?*m vi?c nhóm
- Nhanh nh?n, nhi?t tình, ch?m ch?
Yêu c?u h? s? (Copy không c?n ch?ng th?c):
- ??n xin vi?c.
- S? y?u lý l?ch.
- ch?ng minh nhân dân.
- Các b?ng c?p có liên quan.
Reply With Quote