View Single Post
  #1  
11-16-2018
atcsbn01
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 117 | 0.53 Per Day
D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh

Nhan lam dich vu Ke toan - Thue tron goi gia re tai Ha Noi Bac Ninh Bac Giang

Dich vu ke toan thue tron goi Tu Son Bac Ninh Tat ca cac du lieu nghiep vu ke toan, thue deu thuc hien lam tren phan mem ke toan, lam den dau ban giao va cap nhat du lieu den day de don vi co the kiem tra tinh hinh thuc te va phoi hop cung giai quyet cac van de trong qua trinh thuc hien.

Chi phi tu 1.000.000 d - 4.000.000 d/ thang tuy theo khoi luong cong viec

1. Ke khai thue TNCN GTGT TNDN thang quy nam: Hang thang, quy dau moi ky se co can bo den thuc hien cac cong viec nhy Khai thue mon bai hang nam, Lap bao cao thue GTGT, TNDN hang thang, quy gui co quan thue, Lap bao cao quyet toan thue TNDN nam, Lap bao cao quyet toan thue TNCN nam, Lap bao cao quyet toan cac loai thue lien quan khac, Lap bao cao tai chinh, Thong bao cho doanh nghiep so tien thue phai nop khi co phat sinh.

2. Cac nghiep vu ke toan: Phan loai, sap xep, dong chung tu ke toan, Dinh khoan cac nghiep vu ke toan phat sinh Kiem tra cac chung tu dau vao, dau ra cho phu hop voi quy dinh cua phap luat, Hach toan va ghi so sach cac chung tu, Lap va in cac loai so sach ke toan theo qui dinh, Dung ten nhan vien lam ke toan cho doanh nghiep, Bo nhiem, dung ten ke toan tryong cho doanh nghiep.

3. Tu van, giai trinh thue, Ho tro tu van ve lao dong, bao hiem xa hoi, bao hiem y te, Tu van ke toan, thue va hoa don chung tu cho doanh nghiep trong noi dung va pham vi cong viec thuc hien, Lam viec voi co quan thue khi co yeu cau, Lam viec voi cong ty kiem toan, Lam viec va giai trinh voi co quan thue trong pham vi cong viec da thuc hien.

Dich vu ke toan thue tron goi Tu Son Bac Ninh, dich vu ke toan thue tron goi Yen Phong Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Que Vo Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Thuan Thanh Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Bac Ninh, ke toan tron goi tu son bac ninh, dich vu ke toan thue tron goi yen phong bac ninh

Lien he:

CONG TY TNHH MTV KE TOAN – DAI LY THUE ATCS VIET NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Tien

Skype: [email]ketoanthueatcs@gmail.com[/email]

Email: [email]ketoanthueatcs@gmail.com[/email]

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn

Last edited by atcsbn01; 01-06-2019 at 08:08 AM
Reply With Quote