View Single Post
  #4  
11-13-2018
vanphong11021
Member
 
: Oct 2018
: Yên Bái
: 43
:
: 30 | 0.02 Per Day

H?i: Con gái tôi n?m nay ???c 3 tu?i, trong ??t v? quê ngo?i cùng gia ?ình v?a r?i ch?ng may r?i v?*o th?i ti?t mùa m?a, nên bé b? mu?i ??t ? chân khá nhi?u.
Ch?a tr? v?t thâm do côn trùng c?n b?ng cách th?c n?*o thì tác d?ng?
Hôm sau, các v?t ??t ? chân bé l?i s?ng v?* ban ?êm chúng khi?n bé ng?a ngáy nhi?u nên ?ã gãi, d?n ??n v?t ??t b? l? loét v?* khi l?*nh l?i ?? l?i các v?t thâm trên da.
Tôi r?t lo v?* không bi?t ph?i l?*m cách n?*o ?? Ch?a tr? các v?t thâm n?*y k?t qu?, b?i l?* con gái sau n?*y bé s? khá m?t t? tin khi m?c váy, ??m vì nh?ng v?t s?o thâm c? chi ch?*t d??i chân. Xin chuyên m?c t? v?n giúp tôi. (Anh Chi - H?* N?i)
?áp:
Thân ch?*o b?n Anh Chi!
D?a v?*o thông tin m?* b?n san s?t ph?*a trên thì nguyên nhân xu?t hi?n v?t thâm trên da c?a bé l?* do mu?i ??t. Mu?i l?* m?t trong nh?ng lo?i côn trùng gây h?i khó ch?u nh?t ??i v?i con ng??i, nh?t l?* tr? nh?. Chúng th??ng xu?t hi?n nhi?u ? nh?ng n?i ?m ??t, mùa m?a, v?* nh?t l?* mùa hè vì ?ây l?* th?i ?i?m phù h?p ?? chúng sinh sôi n?y n?.
Thông th??ng, n?u b? mu?i c?n v?*o ban ?êm bé s? c?m th?y b? ng?a ngáy nhi?u h?n v?*o ban ng?*y. Vì ban ?êm các hormone steroid, cortisol trong c? th? khá th?p v?* ?i?u n?*y l?*m gi?m kh? n?ng mi?n d?ch tho?i mái v?* t? nhiên c?a c? th?. V??*y nên, v?t mu?i ??t c?a bé m?i b? s?ng v?* ng?a ngáy nhi?u h?n. T? ?ó d?n ??n vi?c l?*n da bé c? th? b? t?n th??ng, l? loét b?i c? c?*ng gãi nhi?u l?* c?*ng ng?a.
Trong tr??ng h?p n?*y, n?u l?*m v?t th??ng tr?y x??c v?* ch?y máu, các liên k?t collagen v?* elastin s? b? ??t gãy khi?n vùng da m?t ?i kh? n?ng ??*n h?i, hình th?*nh nên s?o. Bên c?nh ?ó, n?u không che ch?n v?* b?o v? v?t s?o k? thì chúng có th? chuy?n sang m?*u thâm ?en do ti?p xúc v?i ánh n?ng qu?.
Vì v??*y, ?? có th? gi?m ng?a v?* b?t s?ng nh?m tránh tình tr?ng ?? l?i v?t s?o thâm sau n?*y, cách t?t nh?t có th? l?* b?n s??* d?ng các bi?n pháp t? nhiên nh? thoa gi?m, n??c chanh... ?? kh?c ph?c tình tr?ng t?m th?i cho bé. ??ng th?i, dùng kem ?i?u tr? s?o ?? giúp v?t thâm m? d?n v?* b?t t?m, l?y l?i l?*n da tr?ng sáng nh? thu? ban ??u.
Trong khi, b?n c?ng nên h?n ch? vi?c gãi ng?a c?a bé ?? không ?? v?t thâm tr? nên t? h?n, che ch?n cho bé m?i khi ra ???ng ?? v?t th??ng không ti?p xúc tr?c ti?p v?i ánh n?ng, tùy ch?nh c?u hình ch? ?? dinh d??ng ??y ?? ch?t, nh?t l?* rau qu? t??i, u?ng nhi?u n??c v?* ng? ?? gi?c. V?* c? ti?p t?c b?o trì x??* lý ??u ??n nh? th? cho t?i khi v?t th??ng l?*nh h?n, bé nh?* b?n s? t? tin di?n nh?ng b? ??m th??*t ??p.
Kem tr? s?o Scar Esthetique giúp l?*m m? v?t thâm ??n 99%
Kem x??* lý s?o Scar Esthetique giúp l?*m m? v?t thâm ??n 99%
?? có th? ?i?u tr? các v?t s?o thâm do côn trùng c?n k?t qu?, b?n nên c?n ??n s? h? c?a kem tr? s?o. B?i chúng l?* ph??ng th?c ?i?u tr? t?i ?u nh?t, v?a ki?m ??c th?i gian, chi ph?* v?* th??*m ch?* không gây ?au ??n. Ch?*nh nh?ng th?*nh ph?n, tác d?ng trong kem tr? s?o s? có kh? n?ng tác ??ng v?*o l?p trung bì, phá v? k?t c?u s?o, k?*ch th?*ch s?n sinh collagen v?* b? sung ch?t dinh d??ng thi?t y?u, ?c ch? s? s?n sinh h?c t? melanin.
L?*m ???c ?i?u n?*y, ch? có th? nói ??n s?n ph?m kem ?i?u tr? s?o Scar Esthetique chuyên tr? các v?t s?o nh?: S?o thâm do côn trùng c?n, do m?n v?* s?o r?, s?o lõm c?a th??ng hi?u Scar Heal thu?c T??*p ?o?*n Scar Heal Inc M?. V?i các th?*nh ph?n chi?t xu?t t? nguyên li?u thiên nhiên nh? vitamin A, C Vitamin A, C… giúp tr? hóa t? b?*o c?, k?*ch th?*ch s?n sinh t? b?*o m?i thay th? t? b?*o b? thâm ?en, chai s?n. Song song l?* quá trình l?*m sáng da, nuôi d??ng l?*n da tr? nên m?n m?*ng, ??ng m?*u v?i vùng da xung quanh.
??c bi?t, s?n ph?m kem tr? s?o Esthetique l?*nh t?*nh nên ho?*n h?o an to?*n v?i l?*n da c?a tr? nh? t? 2 tu?i tr? lên. M? Anh Chi có th? ho?*n to?*n yên tâm s??* d?ng kem tr? s?o Scar Esthetique ngay khi v?t ng?a li?n da.
Chú ý, khi m? ch?n mua kem tr? s?o cho em bé ch? nên tìm ??a ch? phân ph?i uy t?*n, ch?*nh hãng. kemtriseo.vn ?ang l?* 1 shop cung c?p kem tr? s?o Scar Heal s? 1 hi?n nay t?i n??c ta v?i nhi?u ?u ?ãi gi?m 10% ch? t? ng?*y 1.11 - 7.11.2018 d?*nh cho các dòng s?n ph?m tr? s?o thâm. M? nên t??*n d?ng c? h?i n?*y mua ngay m?t tuýp kem tr? s?o Scar Esthetique giúp con ?ánh bay m?i v?t thâm v?i l?*n da sáng m?n ??u m?*u.
__________________
hiruscar gel 20g

http://www.kemtriseo.com/kem-tri-seo...ar-gel-20g.htm