View Single Post
  #5  
10-13-2018
ketoanfree18
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 29
:
: 20 | 0.07 Per Day

[color=#1D2129][size=4]Kinh nghi?m l?*m d?ch v? k? toán thu?: Qua quá trình l?*m d?ch v? mình t?ng k?t các kinh nghi?m cá nhân mình, b?n n?*o có góp ý thêm thì comment ?? b? sung cùng nhau ho?*n thi?n nhé:[/size][/color]

[color=#1D2129][size=4]Ph?i có ph?n m?m k? toán Fast Accounting, Misa Sme ho?c 1 ph?n m?m n?*o ?ó ?ã c??*p nh??*t ??y ?? ?áp ?ng các yêu c?u m?u bi?u k? toán hi?n nay v?* quan tr?ng b?n ph?i l?*m ch? ???c nó vì còn liên quan b?*n giao d? li?u, th?ng nh?t d? li?u 2 bên, ho?c n?u các b?n ?ã r?t th?*nh th?o excel thì có th? l?*m trên excel. Theo dõi to?*n b? s? li?u k? toán, kê khai thu? trên ph?n m?m. C?*i ??t 2 ??u bên nh??*n d?ch v? v?* bên thuê d?ch v? ?? cùng k?t h?p trao ??i công vi?c. N?u có ???c 1 ph?n m?m t?t các công vi?c k? toán thu? s? tr? lên nh? nh?*ng, ??n gi?n ?i r?t nhi?u.[/size][/color]
[color=#1D2129][size=4]
H? s? ch?ng t? nh??*n ??n ?âu in v?* h?ch toán b?*n giao ??nh k? ??n ??y, th?ng nh?t quan ?i?m ch?ng t? g?c ch?a có ch?ng t? h?ch toán ?i kèm l?* ch?a h?ch toán, ti?t ki?m th?i gian ?? ph?i ki?m tra ?ã h?ch toán, kê khai hay ch?a. Hóa ??n g?c có 2 ki?u l?u tr? 1 l?* k?p hóa ??n g?c theo b?ng kê thu?, hóa ??n k?p trong ch?ng t? ch? k?p hóa ??n copy ho?c cách 2 l?* to?*n b? hóa ??n g?c ??u k?p ? các b? h? s? Thu chi, chuy?n ti?n, phi?u k? toán … liên quan.

Các b?ng t?*nh kh?u hao, CCDC, phân b? … ??u th?c hi?n trên ph?n m?m. Có th? in luôn ho?c cu?i n?m m?i in vì có th? c?n cân ??i ?i?u ch?nh t? l? kh?u hao, phân b? ?? ch?t lãi l? cu?i n?m.

Các b?ng l??ng, ch?m công in riêng 1 b? s? l??ng, h?*ng tháng trên ph?n m?m ch? h?ch toán 1 phi?u t?m chi l??ng ?? l?y s? th? t?, khi in trong t??*p qu? thu chi thì s? ko k?p v?*o phi?u chi l??ng m?* to?*n b? các phi?u liên quan ??n chi l??ng s? in riêng 1 b? t?ng n?m.

Ph?n Qu? ti?n m?t, ti?n g??*i ngân h?*ng In 1 b? thu chi, báo n?, báo có k?p v?i các h? s? ?i cùng, các kho?n liên quan ??n ti?n m?t n?u hóa ??n ch?a th?y thanh toán c?n h?i l?i bên thuê d?ch v? thì th??ng hay thanh toán ti?n m?t.

M?i 1 b? h? s?: S? Qu?, S? kho h?*ng quý, tháng, b?ng kh?u hao, phân b?, t? khai thu?, BCTC n?m ??u k?p riêng th?*nh 1 b?, có ?óng bìa ghi rõ lo?i theo t?ng tháng, quý, n?m tùy kh?i l??ng v?* yêu c?u qu?n lý.

Qua kinh nghi?m th?c t? l?*m d?ch v? c?a mình thì th?y l?* các ph?n nh?: B? h? s? liên quan ??n Qu? ti?n m?t (?ã lo?i b? chi l??ng ?? cu?i n?m cân ??i lãi l? in riêng s? l??ng), ti?n g??*i ngân h?*ng, hóa ??n mua v?*o bán ra theo t? khai thu? có th? in ?n v?* b?*n giao h?*ng quý ???c, tránh m?t mát.

Sau khi th?ng nh?t s? li?u 2 bên v? các kho?n m?c t?n kho, công n? ph?i thu ph?i tr?, doanh thu, chi ph?* s? ti?n h?*nh in ch?t s? li?u: Xu?t kho, Kh?u hao, Phân b? … n?p các t? khai v?* b?*n giao h? s? n?m cho ??n v?.
[/size][/color]
Reply With Quote