View Single Post
  #1  
05-24-2018
ktthue0205
Junior Member
 
: May 2018
: Nam ??nh
: 30
:
: 4 | 0.01 Per Day
H? tr? t? v?n các v? ?? c?*i ??t s??* d?ng ph?n m?m k? toán Fast Misa

Nh??*n h? tr? t? v?n các v?n ?? c?*i ??t, s??* d?ng, lên báo cáo quý, n?m trên ph?n m?m k? toán Fast, Misa

H? tr? các v?n ?? ch? ký s? Token, n?p t? khai thu? qua m?ng

Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:


H?*ng tháng, ??u m?i k? s? có nhân s? ??n nh??*n h? s? ch?ng t? v?* th?c hi?n các công vi?c nh? L??*p báo cáo thu? GTGT, TNDN, TNCN h?*ng tháng, quý g??*i c? quan thu?, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L??*p báo cáo t?*i ch?*nh, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p v?* các v?n ?? khi có phát sinh.


Các nghi?p v? k? toán


Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u v?*o, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu??*t, H?ch toán v?* ghi s? sách các ch?ng t?, L??*p v?* in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên l?*m k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán tr??ng cho doanh nghi?p. To?*n b? d? li?u ??u th?c hi?n trên ph?n m?m k? toán chuyên nghi?p.


T? v?n, gi?i trình thu?


H? tr? t? v?n các v?n ?? ch?*nh sách thu? liên quan t?i lao ??ng ti?n l??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, k? toán v?* hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung v?* ph?m vi công vi?c th?c hi?n, L?*m vi?c tr?c ti?p v?i c? quan thu? khi có yêu c?u, l?*m vi?c v?i ki?m toán th?ng nh?t s? li?u k? toán n?m.

B?n n?*o c?n thuê d?ch v? ho?c c?n t? v?n ph?n m?m k? toán c? Inbox ho?c Zalo mình nhé.

Khu v?c có th? ??n tr?c ti?p nh??*n h? s? ch?ng t? k? toán: H?* N?i, B?c Ninh, B?c Giang, H?ng Yên, Thái Nguyên.
D?CH V? K? TOÁN - KÊ KHAI THU?PH?N M?M K? TOÁN FAST MISA, CH? KÝ S?

Phan mem ke toan gia re, ph?n m?m k? toán giá r?, ph?n m?m fast accounting crack, phan mem fast accounting crack, ph?n m?m Misa Sme.net 2017 crack, phan mem Misa Sme.net 2017 crack, Fast giá r?, Fast gia re, Fast crack, Misa crack, Misa giá r?, Misa gia re, d?ch v? k? toán giá r?, dich vu ke toan gia re, d?ch v? kê khai thu? tr?n gói, dich vu ke khai thue tron goi, d?ch v? báo cáo t?*i ch?*nh, dich vu bao cao tai chinh, d?ch v? s? sách k? toán, dich vu so sach ke toan, d?ch v? ho?*n thu? GTGT, d?ch v? hoan thue GTGT, d?ch v? k? toán t?i nh?*, dich vu ke toan tai nha, d?ch v? k? toán part - time, dich vu ke toan part - time, ??*o t?o k? toán, dao tao ke toan, d?y th?c h?*nh k? toán trên fast misa, day thuc hanh ke toan fast misa, d?ch v? ph?n m?m k? toán giá r?, dich vu phan mem ke toan giá r?, Fast accounting 11 update 133, fast accounting 11 update 200, Fast accounting 10.2r2 update 133, fast accounting 10.2r2 update 200, fast accounting 10.0 update 133, fast accounting 10.0 update 200, fast accounting 2008, fast accounting 2006, nh??*n update thông t? 200 cho ph?n m?m Fast accounting, nhan update thong tu 200 cho phan mem fast accounting, nh??*n update thông t? 133 cho ph?n m?m Fast accounting, nhan update thong tu 133 cho phan mem fast accounting D?ch v? n?p t? khai thu? tr?ng báo cáo thu? tr?ng qua m?ng giá r?
Reply With Quote